Zubritski, Mitropolski, Kerov
İlkel, Köleci ve Feodal Toplum


Mitropolski [İlkel Topluluk] ve Y. Zubritski [Köleci Toplum: Birinci Bölüm, 1-3, 5; İkinci Bölüm; Üçüncü Bölüm, 1; Dördüncü Bölüm, 1. ve 2] ve V. Kerov [Köleci Toplum: Birinci Bölüm, 4, 6, 7; Üçüncü Bölüm, 2; Dördüncü Bölüm 3-5. ve Feodal Toplum] tarafından hazırlanan Aperçu d'Histoire et d'Économie, I, La Communauté Primitive, La Société Esclavagiste, La Société Feodale (Éditions du Progress, Moscouve ticarette bir) adlı kitabı, Fransızcasından Sevim Belli çevirmiş ve kitap, İlkel Topluluk, Köleci Toplum, Feodal Toplum adı ile, Sol Yayınları tarafından Ocak 1980 (Birinci Baskı: Ekim 1968; İkinci Baskı: Nisan 1971; Üçüncü Baskı: Kasım 1974; Dördüncü Baskı: Mart 1976; Beşinci Baskı: Nisan 1977; Altıncı Baskı: Haziran 1978; Yedinci Baskı: Nisan 1979) tarihinde yayınlanmıştır.

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
kurcep@gmx.net
İ Ç İ N D E K İ L E R

BİRİNCİ KISIM
İLKEL TOPLULUK
11 BİRİNCİ BÖLÜM. - İnsan Toplumunun Oluşu
11     1. İnsanın Kökeni
11             İnsan ile Hayvanlar Arasında Biyolojik Akrabalık
11             İnsanın Ataları: Üst İnsansı Maymunlar
14     2. İnsanın Oluşumunda Emeğin Rolü
14             İnsanın ilk Atalarının Çalışma Eylemleri
15     3. Düşüncenin ve Dilin Evrimi
15             Düşüncenin İlerlemesinde Emeğin Rolü
16             Dil
18 İKİNCİ BÖLÜM. - Maddî Üretim
18     1. Maddi Malların Üretimi ve Toplumsal ilerleme
19             Toplumun İlerlemesinde Coğrafî Ortamın Rolü
20             Nüfus Hareketlerinin İlerleyişi ve Toplumsal Gelişme
22             Toplumsal Yaşamın Temeli Olarak Maddî Malların Üretimi
22     2. Maddî Üretimin ilerlemesi
22             Toplumun Üretici Güçleri
23             Üretim İlişkileri
25 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - İnsanın Biçimlenmesi ve İlkel Topluluk Rejiminin Gelişmesi
25     1. Toplumun Oluşu Sırasında Üretici Güçler
25             İlkel İnsanlar
26             İş Aletlerinin Gelişmesi
27             Ateşin Kullanılması
28             Buzul Devrinde İş Aletlerinin Gelişmesi
29     2. Çağcıl İnsanın Biçimlenmesi
29             Kro-Manyon (Cro-Magnon) Adamı
30             İnsan Soyunun Biçimlenmesi
30             İnsanlığın Coğrafî Yayılışı
31     3. İlkel Topluluk Rejiminin Oluşumu Döneminde Üretim ilişkileri
31             İlk İnsan Sürüsü
32             Doğal İşbölümü
33             Gentilice Örgütlenmenin Doğuşu
34             Klan Topluluğunda Üretim İlişkileri
36             "İlkel Komünizm" ile Komünist Toplum Arasındaki Temel Ayrım
36             Anaerkillik
38 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - İlkel Topluluğun En Yüksek Aşaması
38     1. İlkel Topluluğun Açılıp Genişlemesi Çağında Üretici Güçler
38             Yeni İş Avadanlıklarıma Bulunuşu
39             Bitki Yetiştirilmesi
41             Hayvan Yetiştirme
42     2. İlkel Topluluğun En Yüksek Aşamasında Üretim İlişkileri
42             Toplumda Ekonomik Bağların ve Üretim Bağlarının Güçlenmesi
44             Klan ve Kabilenin Yönetim Sistemi
44             Sanatın Başlaması
46             Dinsel Betimlemelerin Doğuşu
49 BEŞİNCİ BÖLÜM. - İlkel Topluluğun Parçalanıp Dağılması
49     1. Tunç ve Demir Devrinde Üretici Güçlerin İlerleyişi
49             Madensel Avadanlıkların Bulunuşu
50             Toprağın İşlenmesinde Gelişme
52             Hayvancılıkta İlerleme
53     2. Üretim İlişkilerinde Değişiklik
53             İlk Toplumsal İşbölümü
54             İkinci Toplumsal İşbölümü
55             Değişimin Ortaya Çıkışı
56             Ataerkillik
58     3. İlkel Topluluk Üretim İlişkilerinde Bunalım
58             Artı-Ürünün Ortaya Çıkışı
58             Ürünlerin Üleştirilmesinde Değişiklikler
59             Yeni Üretici Güçlerle Eski Üretim İlişkileri Arasındaki Çelişkiler
60             Ataerkil Aile
60             Özel Mülkiyetin Ortaya Çıkışı
61             Köleliğin Ortaya Çıkışı
63             Toplumsal Sınıfların Ortaya Çıkışı
  İKİNCİ KISIM
KÖLECİ TOPLUM
65 BİRİNCİ BÖLÜM. - Asya ve Afrika'nın Köleci Toplumları
66     1. Topluluğa Ait Kölelik ve Ataerkil Kölelik
67     2. Devletin Ortaya Çıkısı
67             Devletin Görevleri
68             Sınıflar ve Devlet
69             Topluluklar ve Kabileler Birlikleri
70             Asya ve Afrika'nın ilk Köleci Devletleri
70             Köleci Despotizm
71     3. Köleci Toplumda Üretim İlişkileri
71             Köleler ve Köle Sahipleri
73             Köleci Devlette Topluluğun Rolü
74     4. Asya ve Afrika'nın Antikçağ İmparatorluklarında Üretici Güçlerin Gelişmesi
75             Meta-Para İlişkilerinin Gelişmesi
76             Kentlerin Doğuşu
76             Ticarî İlişkilerin Artması
78     5. Sınıf Savaşımı ve Rolü
79     6. Eski Köleci Toplumlarda İdeoloji ve Kültür
79             Dinin Rolü
80             Materyalizmin ve Diyalektiğin Öğelerinin Gelişmesi
81             Bilim ve Sanatlar
83             Ekonomik ve Toplumsal Biçimlenme
83     7. Asya ve Afrika'nın Çeşitli Devletlerinde Kölelik İlişkilerinde Gelişmenin Özellikleri
83             Eski Mısır
85             Eski Hindistan
87             Eski Çin
87             Urartu, Harzem, Kuşanlar Krallığı
88             Minalılar Krallığı
89             Devletlerarası İlişkilerin Kurulması
90 İKİNCİ BÖLÜM. - Amerika'nın Köleci Devletleri
91             Maya Toplumu
98             Aztekler Devleti
94             Şibşa Devletleri
95             Tiahuanako
99 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Eski Yunanda Köleci Düzenin Özellikleri
99     1. Ekonomi ve Toplumsal İlişkiler, Siyasal Biçimler
100             Yunan Site-Devleti
100             Sitelerin Kuruluşu, Eski Yunan'da İlkel Topluluğun Dağılışının Sonucu
102             Borçlar Yüzünden Köleleşmenin Kaldırılması
102             Eski Yunan'da Tiranlar
102             Sitelerin Çeşitli Biçimleri
103             Sitenin Oligarşik Biçimi (Isparta)
104             Köleci Demokrasi (Atina)
104             Sitenin Evriminde Bir Aşama. Solon Reformları
106             Köleci Site Kesin Biçimini Alıyor
107             Eski Yunan Kolonilerinin Kurulması
108             Yunan Sitesinin Ekonomik Temeli
109             El Emeği ile Zihinsel Emek Arasındaki Karşıtlık
109             Yabancıların Saldırısına Karşı Savunma
112             Siteler Sisteminin Bunalımı
113             Merkezileşen Köleci Devletin Billurlaşması
114             Yunan-Makedonya Fetihleri
115             Siteler Sistemi ile Doğu Despotizmleri Rejiminin Sentezi, Yunan-Makedonya-Helen Devletleri
116     2.İdeoloji ve Kültür
116             Ege Uygarlığı Denilen Girit-Miken Uygarlığı
117             Homeros Toplumunun Kültürü
117             Yunan Mitolojisi
118             Mitolojik Olimpos Dini
119             MÖ 8. Yüzyılın 6. Yüzyıla Değin Kültürün Açılıp Gelişmesi
119             Doğanın Bilimsel Araştırılmasının Başlangıcı
120             Materyalist İyon Okulu
121             Felsefede İdealist Eğilimler
121             Felsefede Materyalist ve İdealist Görüşler Arasında Savaşım
122             Bilimin Kollara Ayrılmasının Başlangıcı, Kültürün Açılıp Gelişmesi
123             Materyalizm ile idealizm Arasındaki Savaşımın Belirginleşmesi, Demokritos'un Çizgisi
124             Materyalist Filozofların Tanrıtanımazlığı
124             İdealist Eğilimlerin Gelişmesi. Platon'un Çizgisi
125             Aristoteles
126             Helenizmin İdeolojisi ve Kültürü
129 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - Eski Roma'da Köleci Düzenin Bellibaşlı Çizgileri
129     1. Köleci Toplumun ve Köleci Devletin Yapısı
129             Roma Toplumunun İlk Aşaması (imparatorluk Çağı)
130             Klan Aristokrasisine Karşı Halkın Savaşımı
131             Cumhuriyetin Başlangıcı
133     2. Köleci Toplumun En Yüksek Aşaması
133             Akdenizin Romalılar Tarafından Fethi
133             Köle Emeğinin Ağır Basması
134             Ticaret ve Tefecilikte Hızlanış
135             Roma Toplumunda Çelişkilerin Yeğinleşmesi
136             Cumhuriyetin Düşüşü ve İmparatorluğun Gelişi
137     3. Köleci Roma Devletinin Çöküşü
137             Büyük İşletmelerin Çöküşünün Başlangıcı ve Kolonluğun Doğuşu
138             Köleci Toplumun Bunalımının Yeğinleşmesi
139             Köleci Üretim Tarzının Kesin Olarak Dağılıp Parçalanması
141     4. İdeoloji ve Kültür
141             Eski Cumhuriyet
141             Cumhuriyetçi Dönem
143             İmparatorluk
144             Hıristiyanlık
146             İmparatorluğun Evrimi
147     5. Roma İmparatorluğunun Düşüşü
  ÜÇÜNCÜ KISIM
FEODAL TOPLUM
149 G İ R İ Ş
149             Köleci Düzenin Bağrında Feodal Öğelerin Gelişmesi
150             Roma İmparatorluğunda Devrimci Altüst Oluş
150             Feodalitenin Dönemlere Bölünüşü
152 BİRİNCİ BÖLÜM. - Feodal İlişkilerin Kuruluş Dönemi (Yukarı-Ortaçağ)
152     1. Batı Avrupa'nın Feodalleşmesi
152             Eski Cermenler ve Slavlar
153             Feodalleşme Süreci
154             Frank Devletinde Özel Toprak Mülkiyetinin Gelişmesi
155             Köylüler ve Köleler
155             Preces Sistemi
156             Gedik (Bénéfice)
157             Feodal Sistemin (Franc-Alleu) Kuruluşu. Vasallık
157             Feodal Toplumun Üretici Güçleri
153             Feodalitede Üretim İlişkileri ve Mülkiyet
159             Sömürünün Doğal Niteliği
160             Gerekli-Ürün ve Artı-Ürün
161             Toprak Mülkiyetinin Uygulama Biçimi Olarak Feodal Rant
161             Feodal Rantın Gelişmesi
162             Ekonomi-Dışı Baskı (Cebir), Kişisel, Hukuksal ve Yönetsel bağımlılık
163             Yukarı-Ortaçağda Devlet
164             Yukarı-Ortaçağda Frankların Devleti
165             Feodal Toplumun Temel Uzlaşmaz-Karşıtlığı
165             Yukarı-Ortaçağ Döneminde Köylülerin Anti-Feodal Savaşımı
166             Batı Avrupa'da Feodal İlişkilerin Biçimlenmesinin Karakteristik Çizgileri
166     2. Doğu Avrupa'da Feodal İlişkilerin Biçimlenmesi
166             Doğu Slavlarında Feodal Evrimin Özellikleri
167             Kiev Rusyası
169             Uluslararası Arenada Kiev Devletinin Rolü
170     3. Asya ve Afrika Ülkelerinde Feodalitenin Yapısı
170             Köleci Toplumun Bağrında Feodalitenin Doğuşu. Çin
171             Japonya'da ve Hindi-Çin Yarımadasında Feodalitenin Gelişmesi
172             Hint Feodal Toplumunda İlkel Kölelik Kalıntıları
173             Göçebelerin İlkel Topluluk Düzeninin Dağılması Temeli Üzerinde Feodal İlişkilerin Gelişmesi
175             Afrika Kıtasında Feodal İlişkilerin Biçimlenmesi
175             Feodal Üretim Tarzının Niteleyici Çizgileri
176             Burjuva Tarihçilerine Göre Feodalitenin Özü
180 İKİNCİ BÖLÜM. - Feodalitenin Açılıp Gelişme Çağı
180     1. Zanaatçılığın ve Ticaretin İlerlemesi
181             Zanaatlarda Uzmanlaşma
181             Zanaatçı ile Pazar Arasında İlişkilerin Kurulması
182             Kent ile Kır Arasında Toplumsal İşbölümü
183             Kasabaların Kuruluşu
183             Köylülerin Kişisel Bağımlılıktan Kurtulmaları
183             İtalya'nın ve Güney Fransa'nın Kentleri
184             Rus Kentleri
184             Ticarî Üretim. Tacirler
185             Loncanın Doğuşu
186             Ticaretin Gelişmesi ve Feodal Düzende Paranın Rolü
187             Feodal Senyörlere Karşı Kentlerin Savaşımı
188             Patrisyenlerle Zanaatçılar Arasında Savaşım
189             Loncalar
190             Kalfalar ve Çıraklar
191             Tefeci Sermaye
191             Sömürücülere Karşı Savaşım
192     2. Meta-Para İlişkileri ve Kır. Rantla Değişiklikler
192             Köylüler Arasında Artan Eşitsizlik
193             Toprağın Küçük Köylüler Tarafından Kiralanması
194             Kentlerin iktisadî Büyümesi ve Yerel Pazarların Gelişmesi
195             Burjuva Tarihçiliğinde Kent Sorunu
197     3. Egemen Feodal Sınıfın Siyaseti. Yeni Devlet Biçimleri
197             Merkezileşmenin İlerlemesi
198             Toplum Katlarında Feodal Monarşinin Kuruluşu
199     4. Merkezî Rus Devleti
199             Rus Topraklarının Birleştirilmesi
201             Pazar Bağlarının Gelişmesi
202             Hiyerarşik Feodal Monarşi
204             Rus Devletinin Uluslararası Etkisi
205     5. Asya ve Afrika Ülkelerinde Feodalitenin Gelişmesi
205             İleri Feodalite Çağında Çin
206             Hindistan
209             Arabistan'da Feodalitenin Evrimi
212             Afrika Kıtasındaki Devletler
214             Doğu Akdeniz Ülkelerine Askerî Sömürgeleştirme Seferleri (Haçlılar)
216             Birinci Haçlı Seferi
216             Haçlı Seferlerinin Toprağa İlişkin ve İktisadî Sonuçları
217     6. Feodal Toplumların İdeolojisi ve Uygarlığı. Dinin ve Kilisenin Rolü
218             Katolik Kilisesi
219             Manevî Yaşamda Kilisenin Tekeli
219             Müslüman Dini
220             Budizm
220             Anti-Feodal İdeolojinin İlerlemesi
222             Mezhep Sapkınlıkları
222     7. Halk Yığınlarının Anti-Feodal Savaşımı
222             Anti Feodal Savaşımın İktisadî Temeli
223             Halk Ayaklanmalarının Rolü
226             Halk Yığınları Savaşımının Ruhban Zümresine Karşı Olma Niteliği
230             Mezhep Sapkınlığı Niteliği Taşıyan Halk Hareketlerinin Rolü
231 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Feodalitenin Dağılıp Parçalanma Çağı (Kapitalist İlişkilerin Doğuşu)
232     1. Ekonomide Değişiklikler
232             Üretici Güçlerin ve Toplumsal İşbölümünün Gelişmesi
234             Sermayenin Ortaya Çıkışının Tarihsel Koşulu. İlkel Birikim
234             Basit Kapitalist Elbirliği ve Manüfaktür
236             Köylülerin Zorla Mülksüzleştirilmesi
236             Kamu Borçları ve Himayecilik
337             Büyük Coğrafî Keşifler ve İlk Sömürge Fetihleri
238             "Fiyatlarda Devrim"
238             Sömürgeleri Sömürme Sistemi
239     2. Toplumsal ve Siyasal İlişkilerin Gelişmesi
239             Ulusların Ortaya Çıkışı
240             Burjuvazinin ve Proletaryanın Oluşması
240             Mutlakiyetçi Feodal Monarşi
242     3. Yeni İdeolojik Olaylar
242             Rönesansın Kültür ve İdeolojisi
243             Reform
244             Almanya'da Reform. 1524-1525 Büyük Köylü Savaşı
246             Protestanlığın Yayılması
247     4. Hollanda'da 16. Yüzyılda Burjuva Devrimi
247             Devrimin Zorunluluğu
247             16. Yüzyılın Başında Hollanda
248             Loncaların Gerilemesi ve Kapitalizmin Gelişmesi
248             Feodal Soyluluk ve Ulusal Boyunduruk
249             Hollanda Cumhuriyetinin Kuruluşu. Hollanda Devriminin AnlamıSayfa başına gidiş