Georges Politzer
Felsefenin Temel İlkeleri


Georges Politzer'in metni esas alınarak Guy Basse ve Maurice Caveing tarafından geliştirilen ve onun imzası altında yayınlanan Principes fondamentaux de philosophie (Editions Sociales, Paris, 1954)

[Türkçesi, Felsefenin Temel İlkeleri, Sol Yayınları, Onikinci Baskı, Eylül 1996. Çeviren: Muzaffer Erdost}

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
kurcep@gmx.net
Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında:
Felsefenin Temel İlkeleri (1.177 KB)İ Ç İ N D E K İ L E R

GİRİŞ

25
          I .      Felsefe Nedir?
          II .    Niçin felsefeyi incelemeliyiz?
          III .   Hangi felsefe incelenmeli?
                 a) Hangi felsefe incelenmeli?
                 b) Bilimsel bir felsefe: diyalektik materyalizm
          IV .   Vargı: teori ve pratiğin birliği
26
30
34
34
36
38


BİRİNCİ BÖLÜM
MARKSİST DİYALEKTİK YÖNTEMİN
İNCELENMESİ


41


BİRİNCİ DERS.— Diyalektik Yöntem


43
          I .      Yöntem Nedir?
          II .    Metafizik Yöntem
                 a) Nitelikleri
                 b) Tarihsel Anlamı
          III .   Diyalektik Yöntem
                 a) Nitelikleri
                 b) Tarihsel Oluşumu
          IV .    Formel Mantık ve Diyalektik Mantık
43
44
44
47
48
48
50
55

İKİNCİ DERS.— Diyalektiğin Birinci Çizgisi: Her Şey Birbirine Bağlıdır.
(Karşılıklı Etki ve Evrensel Bağlantı Yasası)


57
          I .      Bir Örnek
          II .    Diyalektiğin Birinci Çizgisi
          III .   Doğada
          IV .  Toplumda
          V .    Vargı
57
59
60
64
68

ÜÇÜNCÜ DERS.— Diyalektiğin İkinci Çizgisi: Her Şey Durum Değiştirir.
(Evrensel Değişme ve Kesintisiz Gelişme Yasası)


70
          I .      Bir Örnek
          II .    Diyalektiğin İkinci Çizgisi
          III .   Doğada
          IV .  Toplumda
          V .    Vargı
70
71
72
77
83

DÖRDÜNCÜ DERS.— Diyalektiğin Üçüncü Çizgisi: Nitel Değişiklik

86
          I .      Bir Örnek
          II .    Diyalektiğin Üçüncü Çizgisi
          III .   Doğada
          IV .  Toplumda
          V .    Vargı
86
88
90
95
101

BEŞİNCİ DERS.— Diyalektiğin Dördüncü Çizgisi: Karşıtların Savaşımı (I)

104
          I .      Karşıtların Savaşımı Her Değişikliğin Devindiricisidir. Bir Örnek
          II .    Diyalektiğin Dördüncü Çizgisi
          III .   Çelişkinin Nitelikleri
                 a) Çelişki İçtedir
                 b) Çelişki Yenileştiricidir
                 c) Karşıtların Birliği
104
105
106
106
109
112

ALTINCI DERS.— Diyalektiğin Dördüncü Çizgisi: Karşıtların Savaşımı (II)

117
          I .    Çelişkinin Evrenselliği
                 a) Doğada
                 b) Toplumda
          II .   Uzlaşmaz Karşıtlık ve Çelişki
          III .  Karşıtların Savaşımı, Düşüncenin Devindiricisi
117
119
122
123
126

YEDİNCİ DERS.— Diyalektiğin Dördüncü Çizgisi: Karşıtların Savaşımı (III)

131
          I .   Çelişkinin Özgül Niteliği
          II .   Evrensel ve Özgül Birbirinden Ayrılamaz
          III .   Baş Çelişki, İkincil Çelişki
          IV .  Çelişkinin Başlıca Yönü ve İkincil Yönü
          V .   Çelişki Üzerine Genel Sonuçlar. Prodonculuğa Karşı Marksizm
131
137
141
147
149


İKİNCİ BÖLÜM
MARKSİST FELSEFİ MATERYALİZMİN
İNCELENMESİ


155


SEKİZİNCİ DERS.—Materyalist Dünya Anlayışı Nedir?


157
          I .     "Materyalizm" sözcüğünün iki anlamı
          II .    Madde ve ruh
          III .   Felsefenin temel sorunu
          IV .   "İdealizm" sözcüğünün iki anlamı
          V .    Materyalizm ve idealizm, teoride olduğu kadar pratikte de birbirlerine karşıdırlar
          VI .   Marksist felsefi materyalizm üç temel çizgi ile ayırdedilir
158
159
161
162
164
167


DOKUZUNCU DERS.—Marksist Materyalizmin Birinci Çizgisi : Dünyanın Maddiliği


169
          I .     İdealist tutum
          II .    Marksist anlayış
          III .   Madde ve hareket
          IV .   Doğal zorunluluk
          V .    Marksizm ve din
          VI .   Vargı
169
173
174
179
183
189


ONUNCU DERS.—Marksist Materyalizmin İkinci Çizgisi : Madde Bilinçten Öncedir


191
          I .     Yeni idealist hile
          II .    Marksist anlayış
                 a) Varlığın nesnelliği
                 b) Bilinç, varlığın yansısı
          III .   Düşünce ve beyin
          IV .   Bilincin iki derecesi
          V .   Vargı
191
198
199
203
205
209
212


ONBİRİNCİ DERS.—Marksist Materyalizmin Üçüncü Çizgisi : Dünya Tanınabilir


214
          I .     İdealizmin son sığınağı
          II .    Marksist anlayış
                 a) Pratiğin rolü
                 b) Marksist pratik kavramının bir tahrifi
          III .   Göreli gerçek ve mutlak gerçek
          IV .   Teori ve pratiğin birliği
214
222
223
229
231
235


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİYALEKTİK MATERYALİZM VE TOPLUMUN MANEVİ YAŞAMI

ONİKİNCİ DERS. - Toplumun Manevi Yaşamı Maddi Yaşamının Yansısıdır 243
         I. Bir Örnek
          II. İdealist "Açıklamalar"
          III. Materyalist Diyalektik Tez
                 a) Toplumun Maddi Yaşamı, Yalnız Tek Tek Bireylerin Bilincinden Değil,
                 Genel Olarak, İnsan Bilincinden ve İradesinden Bağımsız Olarak Varolan
                 Bir Nesnel Gerçektir

                 b) Toplumun Manevi Yaşamı, Toplumun Nesnel Gerçeğinin Bir Yansısıdır
                 c) Yeni Toplumsal ve Siyasal Fikirler ve Teoriler Nasıl Ortaya Çıkar?
                 d) Kalıntılar Sorunu
          IV. Vargı
243
245
250

250
253
258
259
260

ONÜÇÜNCÜ DERS. - Toplumsal Yaşamda Fikirlerin Rolü ve Önemi

263

          I. Bir Örnek
          II. Kaba Materyalizmin Yanılgısı
          III. Diyalektik Materyalist Tez
                 a) Fikirlerin Maddi Kökeni Onların Gücünü Oluşturur
                 b) Eski Fikirler ve Yeni Fikirler
                 c) Yeni Fikirlerin Örgütlendirici, Harekete Getirici ve Değiştirici Bir Etkisi Vardır
          IV. Vargı
263
265
269
269
271
275
278
ONDÖRDÜNCÜ DERS. - Bilimsel Sosyalizmin Şekillenmesi, Önemi ve Rolü 282
          I. Marksizmin Üç Kaynağı
                 a) Alman Felsefesi
                 b) İngiliz Ekonomi Politiği
                 c) Fransız Sosyalizmi
          II. Ütopik Sosyalizm
          III. Bilimsel Sosyalizm
                 a) Biçimlenmesi
                 b) Nitelikleri
          IV. Bilimsel Sosyalizmin Rolü
                 a) Sosyalizmle İşçi Hareketinin Kaynaşması
                 b) Devrimci Partinin Gerekliliği - "Kendiliğindenlik"in Eleştirisi
          V. Vargı
283
283
285
286
287
292
292
293
297
297
298
301


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TARİHSEL MATERYALİZM

ONBEŞİNCİ DERS. - Üretim: Üretici Güçler ve Üretim İlişkileri 307
          I. Toplumun Maddi Yaşam Koşulları
                 a) Coğrafi Ortam
                 b) Nüfus
          II. Üretim Tarzı
                 a) Üretici Güçler
                 b) Üretim İlişkileri
          III. Üretim Araçları Mülkiyeti
          IV. Üretim Tarzının Değişmesi, Toplumlar Tarihinin Anahtarı
         V. Vargı
307
309
310
311
312
315
319
322
325
ONALTINCI DERS. - Üretim İlişkileri ve Üretici Güçlerin Niteliği Arasında Zorunlu Uygunluk Yasası 328
          I. Üretici Güçler, Üretimin En Devingen ve En Devrimci Öğesidirler
          II. Üretim İlişkilerinin Üretici Güçler Üzerindeki Karşı-Etkisi
          III. Zorunlu Uygunluk Yasası
          IV. İnsan Eyleminin Rolü
329
331
333
336
ONYEDİNCİ DERS. - Kapitalizmden Önce Sınıf Savaşımı 342
          I. Toplumun Kökenleri
          II. Sınıfların Ortaya Çıkışı
          III. Köleci ve Feodal Toplumlar
          IV. Burjuvazinin Gelişmesi
343
345
351
355
ONSEKİZİNCİ DERS. - Kapitalist Toplumun Çelişkileri 362
          I. Kapitalist Üretim İlişkileri: Kapitalist Üretim İlişkilerinin Özgül Çelişkisi
          II. Kapitalist Toplumda Zorunlu Uygunluk Yasası
                 a) Kapitalist Üretim İlişkileri ile Üretici Güçlerin Niteliği Arasında Uygunluk
                 b) Kapitalist Üretim İlişkileri ile Üretici Güçlerin Niteliği Arasında Çatışma
          III. Proletaryanın Sınıf Savaşımı Üretim İlişkileri ile Üretici Güçler Arasındaki
Çelişkinin Çözümlenmesi Yöntemi

          IV. Vargı
362
367
368
371

376
382
ONDOKUZUNCU DERS. - Üstyapı 384
          I. Üstyapı Nedir?
          II. Üstyapı Temel Tarafından Oluşturulur
          III. Üstyapı Etkin Bir Güçtür
          IV. Üstyapı Üretime Doğrudan Doğruya Bağlı Değildir
          V. Vargı
384
389
392
396
398
YİRMİNCİ DERS. - Sosyalizm 400
          I. Üretim ve Üleşim
          II. Sosyalizmin İktisadi Temeli
          III. Sosyalizme Geçişin Nesnel Koşulları
          IV. Sosyalizmin Temel Yasası
          V. Sosyalizme Geçişin ve Sosyalizmin Gelişmesinin Öznel Koşulları
          VI. Vargı
400
402
408
409
412
421
YİRMİBİRİNCİ DERS. - Sosyalizmden Komünizme 424
          I. Komünist Toplumun İlk Evresi
          II. Komünist Toplumun Üst Evresi
          III. Sosyalizmde Üretici Güçler ve Üretim İlişkileri
          IV. Sosyalizmden Komünizme Geçişin Koşulları
          V. Vargı
425
429
433
438
442


BEŞİNCİ BÖLÜM
MATERYALİST DEVLET VE ULUS TEORİSİ

YİRMİİKİNCİ DERS. - Devlet 447
          I. Devlet ve "Kamu Yararı"
          II. Devlet, Uzlaşmaz Sınıf Karşıtlıklarının Ürünü
                 a) Devletin Kökeni
                 b) Devletin Tarihsel Rolü
          III. Devletin İçeriği ve Biçimi
                 a) Devletin Toplumsal İçeriği
                  b) Devletin Biçimi
          IV. Sınıf Savaşımı ve Özgürlük
                 a) Burjuvazi ve "Özgürlük"
                 b) Proletarya ve Özgürlükler
447
450
451
458
465
466
472
476
476
479
YİRMİÜÇÜNCÜ DERS. - Ulus (I) 491
          I. Ulus ve Toplumsal Sınıf
          II. Bilimsel Ulus Anlayışı
                 a) Ulus Nedir?
                     (a) Dil Birliği
                     (b) Toprak Birliği
                     (c) İktisadi Yaşam Birliği
                     (d) Ruhsal Şekillenme ve Kültür Birliği
                     (e) Tarihsel Olarak Oluşmuş İstikrarlı Bir Birlik
                 b) Kaçınılacak Bazı Yanlışlar
          III. Burjuvazi ve Ulus
                 a) Burjuva Ulusların Biçimlenmesi
                 b) Burjuvazi Ulusun Başında
                 c) Burjuvazinin Ulusa İhanet Etmeye Başlaması
          IV. İşçi Sınıfı ve Ulus
                 a) Proleter Enternasyonalizmi
                 b) Proleter Yurtseverliği
491
492
492
493
494
495
497
498
499
502
502
503
505
513
513
517
YİRMİRDÖRDÜNCÜ DERS. - Ulus (II) 522
          I. Sömürge Sorunu: Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı
          II. Sosyalist Uluslar
                 a) Ulusal Sorun ve Sosyalist Devrim
                 b) Sosyalist Ulusların Nitelikleri
          III. Ulusların Geleceği
                 Alsace ve Moselle Üzerine Not
524
530
530
532
538
540Sayfa başına gidiş