Zubritski, Mitropolski, Kerov
Kapitalist Toplum


Y. Kuznetsov [Birinci ve Üçüncü Bölüm], V. Kerov [ikinci Bölüm], F. Gretski [Altıncı Bölüm], İ. Lozovski [Dördüncü ve Sekizinci Bölüm], D. Mitropolski [Beşinci Bölüm], Y. Zubritski [Yedinci Bölüm] ve P. Kolossov [Dokuzuncu Bölüm] tarafından hazırlanan Aperçu d'histoire et d'économie - la société capitaliste adlı yapıtı, Fransızcasından Sevim Belli dilimize çevirdi ve Kapitalist Toplum adı ile Sol Yayınları tarafından Nisan 1995 (Birinci Baskı: Mart 1969; ikinci Baskı: Temmuz 1975; Üçüncü Baskı: Eylül 1976; Dördüncü Baskı: Nisan 1978; Beşinci Baskı: Mayıs 1979; Altıncı Baskı: Kasım 1987; Yedinci Baskı: Haziran 1991) tarihinde yayınlanmıştır.

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
kurcep@gmx.net
İ Ç İ N D E K İ L E R

BİRİNCİ BÖLÜM
KAPİTALİST ÜRETİM BİÇİMİNİN TEMEL NİTELİKLERİ

9

1. Kapitalist Toplumda Üretim ilişkileri

9

            Basit Meta Üretimi ve Kapitalist Üretim

10

            Kapitalizmde Üretim ilişkileri

12

            Meta, Emek-Gücü

12

            Emek-Gücünün Değeri

14

2. Kapitalist Sömürünün Özü

14

            Emek-Gücünün Üretimdeki Rolü

14

            Artı-Değer

16

            Gerekli Emek ve Artı-Emek

17

            Kapitalist Üretimin Amacı

18

            Mutlak Artı-Değer

19

            Nispî Artı-Değer

19

            Sermaye

21

3.Kapitalist Toplumun Sınıfları

21

            Burjuvazi ve Proletarya

22

            Toprak Sahipleri ve Köylüler

22

            Ara Tabakalar

23

4.Kapitalizmin Çelişkileri

23

            Kapitalizmin Temel Çelişkisi

24

            İktisadi Bunalımlar
 

İKİNCİ BÖLÜM
BURJUVA DEVRİMİ
27-46

27

1. Burjuva Sistemin Feodal Sistemin Yerini Alması Tarihsel Bir Zorunluluktur

28

            Burjuva Devrimlerin iktisadi ve Toplumsal Temeli ve Niteliği

29

            Feodalitenin Bağrında Kapitalist Üretim ilişkilerinin Gelişmesi

29

            İngiltere'de Kapitalizmin Doğuşu

30

            Fransa'da Kapitalizmin Gelişmesi

31

            Burjuva ve Proletarya Sınıflarının Doğuşu

32

            Kapitalist Ekonomi ile Feodal Siyasal Sistem Arasındaki Çelişki

33

            Devrimin ideolojik Hazırlanışı

34

            Devrimci Ortam

36

2. Devrimin ilerlemesi

36

            Devrimci Patlama

37

            Devrimin Birinci Dönemi: iktidar Büyük Burjuvazinin Elinde

38

            Büyük Burjuvazinin ve Liberal Soyluların İktidarının Sağlamlaşması

40

            Devrimin ikinci Dönemi: iktidar Sanayi Burjuvazisinin ve iş grevlerinin Elinde

41

            Devrimin Üçüncü Dönemi: Devrimci Demokratik Diktatörlük

43

            Devrim ve Kilise

44

            Robespiyercilerin Durumunun Çelişkili Niteliği, Devrimci Diktatörlüğün Sonu

45

            Devrimin Devindirici Güçleri ve Öncülüğü, Devrimin Bilançosu

46

            Burjuva Devrim Tipleri
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAPİTALİZMİN KURULMASI VE GELİŞMESİ
47-55

47

1. Sanayi Devrimi

47

            Sanayi Devriminin Özü

48

            İngiltere'de Sanayi Devrimi

50

            Öteki Ülkelerde Sanayi Devriminin Özellikleri

52

            Sanayi Devriminin Toplumsal Sonuçları

53

            Kapitalist Sanayileşme

54

2. Kapitalizmin Tarımda Gelişmesinin iki Yolu

54

            Kapitalizmin Çiftçiler Tarafından Geliştirilmesi

55

            Feodal işletmeler Aracılığıyla Kapitalizmin Yerleşmesi
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİRLEŞİK DEVLETLER'DE KAPİTALİZMİN GELİŞMESİ
57-70

57

1. Kuzey Amerika Sömürgelerinin Bağımsızlık Uğruna Savaşı

57

            Sömürgeler Çağında Kuzey Amerika Ekonomisinin Gelişmesi

59

            Amerika'da Burjuva Devriminin Hazırlayıcı Koşulları

62

            Devrimci Bağımsızlık Savaşı

63

            Bağımsızlık Savaşının Önemi

64

2. Birleşik devletlerde iç Savaş

64

            Savaşın Nedenleri

65

            İç Savaşın ilk Evresi

66

            Savaşta Devrimci Yöntemlere Geçiş

69

            Amerikan iç Savaşının Önemi
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
RUSYA'DA KAPİTALİZMİN GELİŞMESİ
71-81

71

            19. Yüzyılın Birinci Yarısında Rusya'nın iktisadi ve Toplumsal Gelişmesi

73

            Devrimci Ortamın Ortaya Çıkışı ve Güçlenmesi

77

            Rusya'da Toprak Köleliğinin Kaldırılması
 

ALTINCI BÖLÜM
19. YÜZYILDA İŞÇİ HAREKETİ VE MARKSİZMİN DOĞUŞU
82-110

82

1. işçi Hareketinin Başlangıcı

82

            Proletaryanın Sınıf Olarak Şekillenmesi

83

            İngiltere'de Çartist Hareket

86

            Fransa'da işçi Hareketinin Başlangıcı

88

            Devrim-Öncesi Günlerde Almanya

90

            İşçi Sınıfının Savaşım Biçimleri

91

2. Bilimsel Sosyalizmin Doğuşu

91

            Ütopik Sosyalizm

93

            Klasik Alman Felsefesi

94

            Burjuva Ekonomi Politiği

95

            Karl Marx ve Friedrich Engels

96

            Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm

97

            Marksist Ekonomi Politik

98

            Bilimsel Sosyalizm Teorisi

99

3. Avrupa'da 1848-1849 Devrimleri

103

4. işçilerin Uluslararası ilk Örgütleri, Enternasyonal

105

5. Paris Komünü

105

            Fransız-Alman Savaşı

107

            Paris'te İktidar İşçilerin Eline Geçiyor

108

            Komün Tarafından Alınan Önlemler

109

            Paris Komününün Yenilgisinin Nedenleri

109

            Paris Komününün Tarihsel Önemi
 

YEDİNCİ BÖLÜM
SÖMÜRGE SİSTEMİ
111-122

111

1. Sömürge İmparatorluklarının Kuruluşu

111

            Sermayenin ilkel Birikimi Döneminde Sömürge Siyaseti

112

            İspanya ve Portekiz Fetihleri

114

            Avrupa Devletleri Arasında Sömürge Yarışı

117

            Sömürgelerde Sermayenin ilkel Birikimi

117

            İlkel Birikim Döneminde Sömürge Siyasetinin Bilançosu

119

2. Tekel-Öncesi Kapitalizm Döneminde Sömürge Sistemi

119

            Fransız Devrimi ve Sömürgeler

119

            Dünya Pazarının Kurulması ve Sömürgeleri Sömürü Yöntemlerinin Değişmesi

120

            Sömürge Ekonomisi Üzerinde "Serbest Değişim"in Etkisi
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
EMPERYALİZM
123-153

123

1. Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması

123

            Tekel-Öncesi Kapitalizmin Emperyalizm Biçimini Alması

124

            Emperyalizmin Temel Nitelikleri

125

            Üretimin Belirli Merkezlerde Toplanması ve Tekeller

126

            Tekellerin Başlıca Biçimleri

127

            Finans-Kapital (Mali Sermaye) ve Finans Oligarşisi

131

            Sermaye ihracı

132

            Dünyanın Kapitalist Birlikler Arasında iktisadi Paylaşılması

133

            Dünya Topraklarının Büyük Devletler Arasında Paylaşılmasının Tamamlanması ve Yeni Bir Paylaşma için Savaşım

135

            Emperyalizmin Sömürgeler Sistemi

137

2. Emperyalizmin Tarihsel Yeri

137

            Emperyalizm, Tekelci Kapitalizm

138

            Emperyalizm, Çürüyen Kapitalizm

140

            Emperyalizm, Cançekişen Kapitalizm

142

3. 19. Yüzyılın Sonunda ve 20. Yüzyılın Başında Büyük Devletlerin Emperyalist Siyasetleri

142

            Emperyalist Çelişkilerin Ağırlaşması

142

            Doğu Afrika Halklarının Köleleştirilmesi, Sudan'da Mehdi Ayaklanması

143

            Almanya'nın Sömürge Fetihleri

144

            İspanyol-Amerikan Savaşı

146

            İngiliz-Boer Savaşı

146

            ABD'nin Latin Amerika'da Emperyalist Yayılması

147

            Çin'de Bokserlerin Halkçı Ayaklanması

148

            Almanya'nın Yakın-Doğu ve Orta-Doğu'da Yayılması

149

            1904-1905 Rus-Japon Savaşı

150

            İki Emperyalist Blokun Kuruluşu

151

4. İlk Emperyalist Dünya Savaşı

151

            Birinci Dünya Savaşı
 

DOKUZUNCU BÖLÜM
RUSYA'DA SOSYALİST DEVRİMİ HAZIRLAYAN
TOPLUMSAL VE İKTİSADİ ÖNKOŞULLAR

154-173

154

1. Rusya'nın Emperyalist Döneme Girişi

155

            Rusya'da Emperyalizmin Başlıca Nitelikleri

159

            Çağdaş İşçi Sınıfının Oluşumu

161

            Toprak için Köylülerin Savaşımının Güçlenmesi

162

            Ulusal Kurtuluş Hareketinin Yükselişi

164

            Devrimci Hareketin Proleter Döneminin Başlangıcı

166

            RSDİP'nin Kuruluşu

169

2. 1905-1907 Burjuva Demokratik Devrimi

171

            Şubat 1917 Burjuva Demokratik Devrimin ZaferiSayfa başına gidiş