www.kurtuluscephesi.com
TÜM KİTAPLARIN LİSTESİ
Karl Marks
K. MARKS
Friedrich Engels
F. ENGELS
V.İ.Lenin
V. İ. LENİN
J. Stalin
J. STALİN
Mao Zedung
MAO ZEDUNG
Giap
GİAP
Che Guevara
CHE
Mahir Çayan
MAHİR ÇAYAN
THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ

CLAUSEWİTZ
C. MARİGHELLA
G. POLİTZER


İdeolojik-Politik Eğitim İçin Kaynaklar1   

Marks-Engels: Seçme Yapıtlar -1

2   

Marks-Engels: Seçme Yapıtlar -2

3   

Marks-Engels: Seçme Yapıtlar -3

4   

Marks-Engels: Komünist Manifesto

5   

Marks-Engels: Alman İdeolojisi

6   

Marks-Engels: Merkez Komitesinin Komünist Birliğe Çağrısı

7   

Marks-Engels: M e k t u p l a r

8   

K. Marks: 1844 Elyazmaları - Ekonomi Politik ve Felsefe

9   

K. Marks: 1844 Manuscripts [English]

10   

K. Marks: Feuerbach Üzerine Tezler

11   

K. Marks: Fransa'da Sınıf Savaşımları (1848-1850)

12   

K. Marks: Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i

13   

K. Marks: Fransa'da İç Savaş

14   

K. Marks: Gotha Programının Eleştirisi

15   

K. Marks: K A P İ T A L, Cilt: I

136   

K. Marks: K A P İ T A L, Cilt: II

137   

K. Marks: K A P İ T A L, Cilt: III

16   

K. Marks: Hindistan'da İngiliz Egemenliği

17   

K. Marks: Hindistan'da İngiliz Egemenliğinin Gelecekteki Sonuçları

18   

K. Marks: People's Paper'ın Yıldönümünde Yapılan Konuşma

124   

K. Marks: Ücretli Emek ve Sermaye

141   

K. Marks: Ücret, Fiyat ve Kâr

19   

K. Marks: Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'ya Önsöz

20   

F. Engels: Almanya'da Devrim ve Karşı-Devrim

21   

F. Engels: Anti-Dühring

22   

F. Engels: Köylüler Savaşı

23   

F. Engels: Fransa'da ve Almanya'da Köylü Sorunu

24   

F. Engels: Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

25   

F. Engels: Otorite Üzerine

26   

F. Engels: Blankici Komün Mültecilerinin Programı

27   

F. Engels: Konut Sorunu

28   

F. Engels: Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu

29   

F. Engels: Karl Marks'ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'sı

30   

F. Engels: Marks'ın Mezarı Başındaki Konuşma

31   

F. Engels: Komünizmin İlkeleri

125   

F. Engels: 1891 Sosyal-Demokrat Program Tasarısının Eleştirisi

32   

V. İ. Lenin: Emperyalizm ve Sosyalizmdeki Bölünme

33   

V. İ. Lenin: Avrupa İşçi Hareketi İçindeki Ayrılıklar

34   

V. İ. Lenin: Marksizmin Tarihsel Gelişmesinin Bazı Özellikleri

35   

V. İ. Lenin: Rus Sosyal-Demokrat Hareketi İçindeki Reformculuk

36   

V. İ. Lenin: Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı Üzerine

139   

V. İ. Lenin: Alman Şovenizmi ile Alman-Olmayan Şovenizm

140   

V. İ. Lenin: Az Olsun, Temiz Olsun

37   

V. İ. Lenin: Bir Adım İleri, İki Adım Geri

38   

V. İ. Lenin: Bir Yoldaşa Mektup

39   

V. İ. Lenin: Devlet ve Devrim

40   

V. İ. Lenin: D e v l e t

41   

V. İ. Lenin: Devrimci Maceracılık

42   

V. İ. Lenin: Diyalektik Sorun Üzerine

43   

V. İ. Lenin: On The Question of Dialectics [English]

44   

V. İ. Lenin: Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması

45   

V. İ. Lenin: Gerilla Savaşı

46   

V. İ. Lenin: Guerrilla Warfare [English]

47   

V. İ. Lenin: İşçi Sınıfı ve Yeni-Maltusçuluk

48   

V. İ. Lenin: Karl Marks

49   

V. İ. Lenin: Karl Marx [English]

50   

V. İ. Lenin: Friedrich Engels

51   

V. İ. Lenin: Friedrich Engels [English]

126   

V. İ. Lenin: Kâhince Sözler

52   

V. İ. Lenin: Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm

53   

V. İ. Lenin: Marksizm ve Ayaklanma

54   

V. İ. Lenin: Marxism and Insurrection [English]

55   

V. İ. Lenin: Marx-Engels-Marksizm

56   

V. İ. Lenin: Nereden Başlamalı

57   

V. İ. Lenin: Where To Begin [English]

58   

V. İ. Lenin: Ne Yapmalı?

59   

V. İ. Lenin: Materyalizm ve Ampiryokritisizm

60   

V. İ. Lenin: Nisan Tezleri

61   

V. İ. Lenin: April Theses [English]

62   

V. İ. Lenin: Sosyalizm ve Din [Türkçe/English]

63   

V. İ. Lenin: Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu [Türkçe/English]

64   

V. İ. Lenin: Parti Örgütü ve Parti Edebiyatı

65   

V. İ. Lenin: "Sol" Komünizm: Bir Çocukluk Hastalığı

66   

V. İ. Lenin: Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky

67   

V. İ. Lenin: "Kültürde" Ulusal Özerklik

68   

V. İ. Lenin: Ulusal Sorun Üzerine Tezler

69   

V. İ. Lenin: Ulusal ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezler [Türkçe/English]

127   

V. İ. Lenin: Üçüncü Enternasyonal ve Tarihteki Yeri

128   

V. İ. Lenin: Proletarya Devriminin Askeri Programı

70   

J. Stalin: Diyalektik ve Tarihi Materyalizm

71   

J. Stalin: Kadrolar Üzerine

129   

J. Stalin: Anarşizm mi? Sosyalizm mi?

72   

J. Stalin: Zu den Fragen des Leninismus

73   

J. Stalin: Marxism and the National Question

74   

Mao Zedung: Liberalizmle Mücadele

75   

Mao Zedung: Combat Liberalism [English]

76   

Mao Zedung: Çelişki Üzerine [Teori ve Pratik]

77   

Mao Zedung: Pratik Üzerine [Teori ve Pratik]

78   

Mao Zedung: Japonlara Karşı Gerilla Savaşında Strateji Sorunları

79   

Mao Zedung: Çin Devrimci Savaşında Strateji Sorunları

80   

Mao Zedung: How to Differentiate The Classes in The Rural Areas [English]

81   

Mao Zedung: Analysis of the Classes in Chinese Society [English]

82   

V. N. Giap: Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı

83   

Che Guevara: Gerilla Savaşı : Bir Yöntem

84   

Che Guevara: Gerilla Savaşı

130   

Che Guevara: Politik Egemenlik ve Ekonomik Bağımsızlık

131   

Che Guevara: Sosyalist Planlama

132   

Che Guevara: Latin-Amerika Gençliğine

133   

Che Guevara: Küba Devriminin İdeolojisini İncelemek İçin Notlar

85   

Che Guevara: Latin-Amerika Devriminin Taktik ve Stratejisi

86   

Che Guevara: Küba Bir İstisna mı, Yoksa Öncü mü?

87   

Che Guevara: Tricontinental'e Mesaj : "... İki, Üç Daha Fazla Vietnam

88   

Mahir Çayan: Revizyonizmin Keskin Kokusu-I

89   

Mahir Çayan: Revizyonizmin Keskin Kokusu-II

90   

Mahir Çayan: Sağ Sapma, Devrimci Pratik ve Teori

91   

Mahir Çayan: Yeni Oportünizmin Niteliği Üzerine

92   

Mahir Çayan: Aydınlık Sosyalist Dergiye Açık Mektup

93   

Mahir Çayan: Yayın Politikamız

94   

Mahir Çayan: Devrimde Sınıfların Mevzilenmesi

95   

Mahir Çayan: Kesintisiz Devrim I

96   

Mahir Çayan: Kesintisiz Devrim II-III

97   

Mahir Çayan: Diğer Yazılar

98   

İlker Akman: Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz

99   

THKP-C/HDÖ: Türkiye Devriminin Acil Sorunları-I

100   

THKP-C/HDÖ: THKP ve THKC Devrim Programları

101   

THKP-C/HDÖ: THKP-C ve 15 Yıl

102   

THKP-C/HDÖ: Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi ve Devrimci Taktiğimiz

103   

THKP-C/HDÖ: Marksizm-Leninizm Bir Dogma Değil, Eylem Kılavuzudur-III

104   

THKP-C/HDÖ: Ulusal Sorun Üzerine

105   

THKP-C/HDÖ: THKP-C/HDÖ Ankara Davası Savunması

106   

THKP-C/HDÖ: Revizyonizmin Revizyonu

107   

THKP-C/HDÖ: Gramsci Üzerine

108   

THKP-C/HDÖ: Oligarşi Nedir?

109   

THKP-C/HDÖ: "Yeni" Oportünizm Üzerine

110   

THKP-C/HDÖ: Rus Devriminden Çıkan Dersler

111   

Kurtuluş Cephesi: Kurtuluş Cephesinden Seçmeler

112   

G. Politzer: Felsefenin Temel İlkeleri

113   

Nikitin: Ekonomi Politik

114   

Hançerlioğlu: Felsefe Ansiklopedisi

115   

Clausewitz: Savaş Üzerine

116   

R. Debray: Devrimde Devrim mi?

134   

J. Quartim: Regis Debray ve Brezilya Devrimci Hareketi

117   

C. Marighella: Marighella'nın Biyografisi

118   

C. Marighella: Devrimci Savaş Stratejisi Üzerine

119   

C. Marighella: BKP Yürütme Komitesine Mektup

120   

C. Marighella: Fidel Castro'ya Mektup

121   

C. Marighella: Carlos Marighella ile "Devrimci Savaş" Üzerine Görüşme

122   

C. Marighella: Devrimci Örgütün Kurulmasında Devrimci Hareketin İşlevi

123   

C. Marighella: Şehir Gerillasının Elkitabı

135   

Gaby Weber: Gerilla Bilanço Çıkarıyor
Sayfa başına gidiş

Son güncelleme tarihi: 1 Ekim 2001