Tüm Kitapların Listesi                                               Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası


@kurtuluscephesi.org

Tüm Kitapların Listesi
Özgün Formatlarıyla
Mahir Çayan
THKP-C/HDÖ
Kurtuluş-Cephe
Kurtuluş Cephesi Dergileri
Eriş Yayınları
Marks-Engels Arşivi
V. İ. Lenin Arşivi
J. Stalin Arşivi
Mao Zedung Arşivi
Giap/Che Guevara Arşivi
Ekonomi-Politik ve Felsefe


Karl Marks
K. MARKS
Friedrich Engels
F. ENGELS
V.İ.Lenin
V. İ. LENİN
J. Stalin
J. STALİN
Mao Zedung
MAO
Giap
GİAP
Che Guevara
CHE
Mahir Çayan
MAHİR ÇAYAN
THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖİdeolojik-Politik Eğitim İçin Kaynaklar
Son güncelleme tarihi: 1 Þubat 2016

1   

Marks-Engels: Seçme Yapıtlar -1

2   

Marks-Engels: Seçme Yapıtlar -2

3   

Marks-Engels: Seçme Yapıtlar -3

4   

Marks-Engels: Komünist Manifesto

235   

Marks-Engels: Kutsal  Aile ya da Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi

236   

Marks-Engels: Doğu  Sorunu [Türkiye]

5   

Marks-Engels: Alman İdeolojisi

6   

Marks-Engels: Merkez Komitesinin Komünist Birliğe Çağrısı

7   

Marks-Engels: Lahey'de Yapılan Genel Kongre Kararlarından

8   

Marks-Engels: Enternasyonal içindeki Sahte Bölünmeler

9   

Marks-Engels: Uluslararası İşçi Birliğinin Kuruluş Çağrısı

10   

Marks-Engels: Mektuplar

11   

Marks-Engels-Lenin: Kadın ve Aile

12   

K. Marks: Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi

13   

K. Marks: 1844 Elyazmaları-Ekonomi Politik ve Felsefe

14   

K. Marks: Feuerbach Üzerine Tezler

15   

K. Marks: Felsefenin Sefaleti

16   

K. Marks: Fransa'da Sınıf Savaşımları (1848-1850)

17   

K. Marks: Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i

18   

K. Marks: Fransa'da İç Savaş

19   

K. Marks: Gotha Programının Eleştirisi

232   

K. Marks: Grundrisse,   Birinci Kitap

233   

K. Marks: Grundrisse,   İkinci Kitap

20   

K. Marks: KAPİTAL, Cilt: I

21   

K. Marks: KAPİTAL, Cilt: II

22   

K. Marks: KAPİTAL, Cilt: III

230   

K. Marks: Artı-Değer   Teorileri - Birinci Kitap

231   

K. Marks: Artı-Değer   Teorileri - İkinci Kitap

23   

K. Marks: Hindistan'da İngiliz Egemenliği

24   

K. Marks: Hindistan'da İngiliz Egemenliğinin Gelecekteki Sonuçları

25   

K. Marks: People's Paper'ın Yıldönümünde Yapılan Konuşma

26   

K. Marks: Ücretli Emek ve Sermaye

27   

K. Marks: Ücret, Fiyat ve Kâr

28   

K. Marks: Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı

29   

K. Marks: Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'ya Önsöz

30   

K. Marks: Ekonomi Politiğin Eleştirisine Giriş

31   

K. Marks: Burjuvazi ve Karşı-Devrim

32   

K. Marks: Serbest Ticaret Sorunu Üzerine

33   

K. Marks: 18 Mart 1871 Komününün Yıldönümünü Kutlamak İçin Yapılan Mitingde Alınan Kararlar

34   

K. Marks: Toprağın Ulusallaştırılması

35   

K. Marks: Lahey Kongresi

36   

K. Marks: Proudhon Üzerine

37   

F. Engels: Almanya'da Devrim ve Karşı-Devrim

38   

F. Engels: Anti-Dühring

228   

F. Engels: Doğanın   Diyalektiği

39   

F. Engels: Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm

40   

F. Engels: Köylüler Savaşı

41   

F. Engels: Fransa'da ve Almanya'da Köylü Sorunu

234   

F. Engels: Tarihte Zorun Rolü

42   

F. Engels: Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

43   

F. Engels: Otorite Üzerine

44   

F. Engels: Blankici Komün Mültecilerinin Programı

45   

F. Engels: Konut Sorunu

46   

F. Engels: Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu

47   

F. Engels: Karl Marks'ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'sı

48   

F. Engels: Marks'ın Kapital'i

49   

F. Engels: İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu

50   

F. Engels: Maymundan İnsana Geçişte Emeğin Rolü

51   

F. Engels: Maddi Nedenlerden Çıkartılmış Piyade Taktiği

52   

F. Engels: Feodalitenin Çöküşü ve Burjuvazinin Yükselişi

53   

F. Engels: Rusya'daki Toplumsal İlişkiler Üzerine

54   

F. Engels: Komünizmin İlkeleri

55   

F. Engels: 1891 Sosyal-Demokrat Program Tasarısının Eleştirisi

56   

F. Engels: Karl Marks

57   

F. Engels: Marks'ın Mezarı Başındaki Konuşma

58   

V. İ. Lenin "Halkın Dostları" Kimlerdir?

59   

V. İ. Lenin Nereden Başlamalı?

60   

V. İ. Lenin

Where To Begin? [English]

61   

V. İ. Lenin Ne   Yapmalı?

62   

V. İ. Lenin Devrimci Maceracılık

63   

V. İ. Lenin Bir Yoldaşa Mektup

64   

V. İ. Lenin Bir   Adım   İleri,   İki   Adım   Geri

65   

V. İ. Lenin İki Taktik (Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin iki Taktiği)

66   

V. İ. Lenin Parti Örgütü ve Parti Edebiyatı

67   

V. İ. Lenin

Sosyalizm ve Din

68   

V. İ. Lenin Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler

69   

V. İ. Lenin Gerilla Savaşı

70   

V. İ. Lenin

Guerrilla Warfare [English]

71   

V. İ. Lenin

Materyalizm  ve  Ampiryokritisizm

72   

V. İ. Lenin

Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu

73   

V. İ. Lenin Rusya'da Parti-İçi Savaşımın Tarihsel Anlamı

74   

V. İ. Lenin Avrupa İşçi Hareketi İçindeki Ayrılıklar

75   

V. İ. Lenin Marksizmin Tarihsel Gelişmesinin Bazı Özellikleri

76   

V. İ. Lenin Bir Yasalcı ile Bir Tasfiyecilik-Karşıtı Arasında Konuşma

77   

V. İ. Lenin Rus Sosyal-Demokrat Hareketi İçindeki Reformculuk

78   

V. İ. Lenin İşçi Sınıfı ve Yeni-Maltusçuluk

79   

V. İ. Lenin

Ulusal Sorun Üzerine Tezler

80   

V. İ. Lenin

"Ulusal-Kültürel" Özerklik

81   

V. İ. Lenin İncelmiş Bir Ulusalcılıkla İşçilerin Yozlaştırılması

82   

V. İ. Lenin Ölü Şovenizm, Yaşayan Sosyalizm

83   

V. İ. Lenin

Karl Marks

84   

V. İ. Lenin

Karl Marx [English]

85   

V. İ. Lenin

Friedrich Engels

86   

V. İ. Lenin

Friedrich Engels [English]

87   

V. İ. Lenin

Diyalektik Sorun Üzerine

88   

V. İ. Lenin

On The Question of Dialectics [English]

89   

V. İ. Lenin Sosyalizm ve Savaş

90   

V. İ. Lenin       RSDİP'nin Ulusal Programı

91   

V. İ. Lenin

      Ulusal Sorun Üzerine Eleştirici Notlar

92   

V. İ. Lenin       Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Etme Hakkı

93   

V. İ. Lenin

      Büyük-Rus Ulusal Gururu Üzerine

94   

V. İ. Lenin

      Ulusal Politika Üzerine

95   

V. İ. Lenin       Sosyalist Devrim ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı (Tezler)

96   

V. İ. Lenin

      Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı Üzerine Bir Tartışmanın Özeti

97   

V. İ. Lenin

      Ulusal Sorun Üzerine Söylev

98   

V. İ. Lenin       Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezlerin İlk Tasarısı

99   

V. İ. Lenin

      Uluslar ve Sömürgeler Komisyonunun Raporu

100   

V. İ. Lenin       ["Özerkleştirme" Üzerine Notlar]

101   

V. İ. Lenin Alman Şovenizmi ile Alman-Olmayan Şovenizm

102   

V. İ. Lenin Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması

103   

V. İ. Lenin Proletarya Devriminin Askeri Programı

104   

V. İ. Lenin

Emperyalizm ve Sosyalizmdeki Bölünme

105   

V. İ. Lenin

Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm

106   

V. İ. Lenin

Nisan Tezleri

107   

V. İ. Lenin

April Theses [English]

108   

V. İ. Lenin

Marksizm ve Ayaklanma

109   

V. İ. Lenin

Marxism and Insurrection [English]

110   

V. İ. Lenin

Devlet  ve  Devrim

111   

V. İ. Lenin

Kâhince Sözler

112   

V. İ. Lenin

Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky

113   

V. İ. Lenin       Oportünizm ve İkinci Enternasyonalin Çöküşü

114   

V. İ. Lenin       II. Enternasyonalin İflası (Batkısı)

115   

V. İ. Lenin

      Kurucu Meclis Üzerine Tezler

116   

V. İ. Lenin       Vandervelde'in Devlet Üzerine Yeni Bir Kitabı

117   

V. İ. Lenin

      Proleter Devrim ve Dönek Kautsky

118   

V. İ. Lenin

Devlet

119   

V. İ. Lenin

Üçüncü Enternasyonal ve Tarihteki Yeri

120   

V. İ. Lenin Proletarya Diktatörlüğü Döneminde Ekonomi-Politika

121   

V. İ. Lenin

Ulusal ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezler

122   

V. İ. Lenin "Sol"   Komünizm: Bir Çocukluk Hastalığı

123   

V. İ. Lenin

Az Olsun, Temiz Olsun

124   

V. İ. Lenin

Marx-Engels-Marksizm

125   

V. İ. Lenin Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları

126   

V. İ. Lenin Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi

127   

V. İ. Lenin:Tarımda Kapitalizm Gelişmesi

128   

V. İ. Lenin:Tarım Sorunu ve "Marx'ın Eleştirmenleri"

129   

V. İ. Lenin:Tarım Sorunları-I

130   

V. İ. Lenin:İşçi Sınıfı ve Köylülük

131   

V. İ. Lenin:Rus Sosyal-Demokrasisinin Tarım Programı

132   

V. İ. Lenin:Aynî Vergi Üzerine

133   

V. İ. Lenin:Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü

134   

V. İ. Lenin:Program Taslağımızın Eleştirisine Yanıt

135   

V. İ. Lenin:İsçi Partisinin Tarım Programının Yeniden Gözden Geçirilmesi

136   

V. İ. Lenin:Yoksul Köylülere

137   

V. İ. Lenin:Küçük-Burjuva Sosyalizmi ve Proleter Sosyalizmi

138   

V. İ. Lenin

Nisan   Tezleri   ve   Ekim   Devrimi

139   

V. İ. Lenin Sosyal-Şovenistlerin Safsataları

140   

V. İ. Lenin Platonik Enternasyonalizmin Çöküşü

141   

V. İ. Lenin Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı Üzerine

142   

V. İ. Lenin

Devrimci Proletarya ve Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı

143   

V. İ. Lenin Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı

144   

J. Stalin: Diyalektik ve Tarihi Materyalizm

145   

J. Stalin: Kadrolar Üzerine

146   

J. Stalin: Anarşizm mi? Sosyalizm mi?

147   

J. Stalin: Son Yazılar 1950-1953

148   

J. Stalin: Leninizmin İlkeleri

149   

J. Stalin: Marksizm ve Ulusal Sorun

150   

J. Stalin: Ulusal Sorun ve Leninizm

151   

Mao Zedung: Liberalizmle Mücadele

152   

Mao Zedung: Combat Liberalism [English]

153   

Mao Zedung: Çelişki Üzerine [Teori ve Pratik]

154   

Mao Zedung: Pratik Üzerine [Teori ve Pratik]

155   

Mao Zedung: Japonlara Karşı Gerilla Savaşında Strateji Sorunları

156   

Mao Zedung: Çin Devrimci Savaşında Strateji Sorunları

157   

Mao Zedung: Uzatmalı Savaı Üzerine

158   

Mao Zedung: Yeni Demokrasi

159   

Mao Zedung: How to Differentiate The Classes in The Rural Areas [English]

160   

Mao Zedung: Çin Toplumunda Sınıflar Tahlili

161   

Mao Zedung: Seçme Eserler-I

162   

Mao Zedung: Seçme Eserler-II

163   

Mao Zedung: Seçme Eserler-III

164   

V. N. Giap: Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı

165   

V. N. Giap: Halk Savaşının Askeri Sanatı

165   

V. N. Giap: Halk Savaşı, Halk Ordusu

166   

Lee Lockwood: Castro Konusuyor

166   

Che Guevara: Gerilla Savaşı : Bir Yöntem

167   

Che Guevara: Gerilla Savaþý

168   

Che Guevara: Politik Egemenlik ve Ekonomik Bağımsızlık

169   

Che Guevara: Sosyalist Planlama

170   

Che Guevara: Sosyalizm ve İnsan

171   

Che Guevara: Latin-Amerika Gençliğine

172   

Che Guevara: Küba Devriminin İdeolojisini İncelemek İçin Notlar

173   

Che Guevara: Latin-Amerika Devriminin Taktik ve Stratejisi

174   

Che Guevara: Küba Bir İstisna mı, Yoksa Öncü mü?

175   

Che Guevara: Vietnam'la Dayanışma

176   

Che Guevara: Tricontinental'e Mesaj : "... İki, Üç Daha Fazla Vietnam

177   

Che Guevara: Bolivya Günlüðü

178   

Che Guevara: Savaş Anıları

179   

Mahir Çayan: Revizyonizmin Keskin Kokusu-I

180   

Mahir Çayan: Revizyonizmin Keskin Kokusu-II

181   

Mahir Çayan: Sağ Sapma, Devrimci Pratik ve Teori

182   

Mahir Çayan: Yeni Oportünizmin Niteliği Üzerine

183   

Mahir Çayan: Aydýnlýk Sosyalist Dergiye Açık Mektup

184   

Mahir Çayan: Yayın Politikamız

185   

Mahir Çayan: Devrimde Sınıfların Mevzilenmesi

186   

Mahir Çayan: Kesintisiz Devrim I

187   

Mahir Çayan: Kesintisiz Devrim II-III

188   

Mahir Çayan: Diğer Yazılar

189   

Ýlker Akman: Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz

190   

THKP-C/HDÖ: Türkiye Devriminin Acil Sorunları-I

191   

THKP-C/HDÖ: THKP ve THKC Devrim Programları

192   

THKP-C/HDÖ: THKP-C ve 15 Yıl

193   

THKP-C/HDÖ: Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi ve Devrimci Taktiğimiz

194   

THKP-C/HDÖ: Marksizm-Leninizm Bir Dogma Değil, Eylem Kılavuzudur-III

195   

THKP-C/HDÖ: Ulusal Sorun Üzerine

196   

THKP-C/HDÖ: THKP-C/HDÖ Ankara Davası Savunması

197   

THKP-C/HDÖ: Revizyonizmin Revizyonu

198   

THKP-C/HDÖ: Gramsci Üzerine

199   

THKP-C/HDÖ: Oligarşi Nedir?

200   

THKP-C/HDÖ: "Yeni" Oportünizm Üzerine

201   

THKP-C/HDÖ: Rus Devriminden Çıkan Dersler

202   

Kurtuluþ Cephesi: Kurtuluş Cephesinden Seçmeler

203   

G. Politzer: Felsefenin Başlangıç İlkeleri

204   

G. Politzer: Felsefenin Temel İlkeleri

205   

Nikitin: Ekonomi Politik

206   

Hançerlioðlu: Felsefe Ansiklopedisi

207   

Hançerlioðlu: Düşünce Tarihi

208   

Clausewitz: Savaş Üzerine

209   

R. Debray: Devrimde Devrim mi?

210   

J. Quartim: Regis Debray ve Brezilya Devrimci Hareketi

211   

C. Marighella: Marighella'nın Biyografisi

212   

C. Marighella: Devrimci Savaş Stratejisi Üzerine

213   

C. Marighella: BKP Yürütme Komitesine Mektup

214   

C. Marighella: Fidel Castro'ya Mektup

215   

C. Marighella: Carlos Marighella ile "Devrimci Savaş" Üzerine Görüşme

216   

C. Marighella: Devrimci Örgütün Kurulmasında Devrimci Eylemin İşlevi

217   

C. Marighella: Şehir Gerillasının Elkitabı

218   

Gaby Weber: Gerilla Bilanço Çıkarıyor

219   

Zubritski...: İlkel, Köleci ve Feodal Toplum

220   

Zubritski...: Kapitalist Toplum

221   

Maksim Gorki: Küçük-Burjuva İdeolojisinin Eleştirisi

222   

Alberto Bayo: Gerilla Nedir?

223   

W. J. Pomeroy: Marksizm ve Gerilla Savaşı

224   

TİB Broşürleri: Günümüzde Emperyalist Sömürü Mekanizması (TİB Yayınları, No: 9)

225   

TİB Broşürleri: Türkiye'de Kadının Sosyo-Ekonomik Durumu (TİB Yayınları, No: 13)

226   

TİB Broşürleri: Gelir Dağılımı (TİB Resimli Eğitim Dizisi-8)

227   

P. Baran: Büyümenin Ekonomi Politiği

229   

P. Sweezy: Kapitalist Gelişim Teorisi


Ana sayfaya Dönüþ