Karl Marx'ın Capital, A Critical Analysis of Capitalist Productuon, Volume 1, (Lawrence ande Wishart, London, 1971) adlı yapıtını İngilizcesinden Alaattin Bilgi dilimize çevirmiş, ve kitap, Kapital, Kapitalist Üretimin Eleştirel Bir Tahlili, Birinci Cilt, adı ile, Sol Yayınları tarafından 1986 (Birinci Baskı: Temmuz 1975; İkinci Baskı: Mart 1978) tarihinde yayınlanmıştır.

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
kurcep@gmx.net
İ Ç İ N D E K İ L E R

15
20
30
30
31
32
35
40
   Almanca Birinci Baskıya Önsöz, Karl Marx
Almanca İkinci Baskıya Sonsöz, Karl Marx
Fransızca Baskıya Önsöz ve Sonsöz
      Fransızca Baskıya Önsöz, Karl Marx
      Fransızca Baskıya Sonsöz, Karl Marx
Almanca Üçüncü Baskıya Önsöz, Friedrich Engels
İngilizce Baskıya Önsöz, Friedrich Engels
Almanca Dördüncü Baskıya Önsöz, Friedrich Engels


BİRİNCİ KİTAP
SERMAYENİN ÜRETİM SÜRECİ
47

BİRİNCİ KISIM
META VE PARA
49

49
     
BİRİNCİ BÖLÜM. - Meta
49

56
62
63
63
64
64
68
70
75
78
78
79
79
80
80
83
84
85
86
            Birinci Kesim. - Metaın İki Öğesi: Kullanım-Değeri ve Değer (Değerin Özü ve
          Değerin Büyüklüğü)

İkinci Kesim. - Metada Somutlaşan Emeğin İki Yönlü Niteliği
Üçüncü Kesim. - Değerin Biçimi ya da Değişim-Değeri
      A. Değerin Basit ya da Raslansal Biçimi
            1. Değer İfadesinin İki Kutbu: Nispi Biçim ve Eşdeğer Biçim
            2. Değerin Nispi Biçimi
                  (a) Bu biçimin niteliği ve anlamı
                  (b) Nispi değerin nicel belirlenmesi
            3. Değerin Eşdeğer Biçimi
            4. Bir Bütün Olarak Değerin Basit Biçimi
      B. Toplam ya da Genişlemiş Değer-Biçimi
            1. Genişlemiş Nispi Değer-Biçimi
            2. Özel Eşdeğer Biçimi
            3. Toplam ya da Genişlemiş Değer Biçiminin Eksiklikleri
      C. Değerin Genel Biçimi
            1. Değer-Biçiminin Değişmiş Niteliği
            2. Değerin Nispi Biçimi ile Eşdeğer Biçiminin Birbirine Bağlı Gelişmesi
            3. Değerin Genel Biçiminden Para-Biçimine Geçiş
      D. Para-Biçimi
Dördüncü Kesim. - Metaların Fetişizmi ve Bunun Sırrı
99       İKİNCİ BÖLÜM. - Değişim
109       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Para ya da Metaın Dolaşımı
109
119
119
130
139
144
144
149
156
            Birinci Kesim. - Değerlerin Ölçüsü
İkinci Kesim. - Dolaşım Aracı
      a. Metaların Başkalaşımı
      b. Paranın Devinmesi
      c. Sikke ve Değer Simgeleri
Üçüncü Kesim. - Para
      a. Para-Yığma (İddihar)
      b. Ödeme Aracı
      c. Evrensel Para

İKİNCİ KISIM
PARANIN SERMAYEYE DÖNÜŞÜMÜ
160

160       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - Sermayenin Genel Formülü
170       BEŞİNCİ BÖLÜM. - Sermayenin Genel Formülündeki Çelişkiler
182       ALTINCI BÖLÜM. - Emek-gücünün Alım ve Satımı

ÜÇÜNCÜ KISIM
MUTLAK ARTI-DEĞERİN ÜRETİMİ
193

193       YEDİNCİ BÖLÜM. - Emek-Süreci ve Artı-Değer Üretim Süreci
193
202
            Birinci Kesim. - Emek-Süreci ya da Kullanım-Değerlerinin Üretimi
İkinci Kesim. - Artı-Değer Üretimi
215       SEKİZİNCİ BÖLÜM. - Değişmeyen Sermaye ve Değişen Sermaye
227       DOKUZUNCU BÖLÜM. - Artı-Değer Oranı
227
236

239
244
              Birinci Kesim. - Emek-gücünün Sömürülme Derecesi
İkinci Kesim. - Ürünün Değerini Oluşturan Parçaların, Ürünün Bu Parçalara Tekabül Eden
          Orantılı Kısımları ile Temsil Edilmesi

Üçüncü Kesim. - Senior'ün "Son Saati"
Dördüncü Kesim. - Artı-Ürün
245       ONUNCU BÖLÜM. - İşgünü
245
249
257
270
278

291

310

              Birinci Kesim. - İşgününün Sınırları
İkinci Kesim. - Artı-Emek Hırsı, İmalâtçı ve Boyar
Üçüncü Kesim. - Sörmürüye Yasal Sınırlar Konulmayan İngiliz Sanayi Kolları
Dördüncü Kesim. - Gündüz ve Gece İşi. Vardiya Sistemi
Beşinci Kesim. - Normal Bir İşgünü İçin Savaşım. İşgününün Uzatılması İçin 14. Yüzyılın
          Ortasından 17. Yüzyılın Sonuna Kadar Çıkartılan Zorunlu Yasalar

Altınci Kesim. - Normal İşgünü İçin Savaşım. Emek-zamanı Yasasıyla Zorunlu Sınırlandırma.
          İngiliz Fabrika Yasaları, 1833'ten 1864'e

Yedinci Kesim. - Normal İşgünü İçin Savaşım. İngiliz Fabrika Yasalarının
          Başka Ülkelerdeki Tepkisi
316       ONBİRİNCİ BÖLÜM. - Artı-Değerin Oranı ve Kitlesi

DÖRDÜNCÜ KISIM
NİSPİ ARTI-DEĞER ÜRETİMİ
326

326       ONİKİNCİ BÖLÜM. - Nispi Artı-Değer Kavramı
336       ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Elbirliği
351       ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - İşbölümü ve Manüfaktür
351
354
357
365
373
              Birinci Kesim. - Manüfaktürün İki Yanlı Kökeni
İkinci Kesim. - Parça-işçi ve Onun Aletleri
Üçüncü Kesim. - Manüfaktürün İki Temel Biçimi: Heterojen Manüfaktür, Seri Manüfaktür
Dördüncü Kesim. - Manüfaktürde İşbölümü ve Toplumda İşbölümü
Beşinci Kesim. - Manüfaktürün Kapitalist Niteliği


KAPİTALİST ÜRETİM
383

DÖRDÜNCÜ KISIM
(DEVAM)
NİSPİ ARTI-DEĞER ÜRETİMİ
385

385
     
ONBEŞİNCİ BÖLÜM. - Makine ve Büyük Sanayi
385
400
407
408
416
422
431
439
449
458

470

470
472
473
477
481

491

515
            Birinci Kesim. - Makinenin Gelişmesi
İkinci Kesim. - Makineyle Ürüne Aktarılan Değer
Üçüncü Kesim. - Makinenin İşçi Üzerindeki Dolaysız Etkileri
      a. Sermayenin Ek Emek-gücüne Elkoyması. Kadınlarla Çocukların Çalıştırılmaları
      b. İşgününün Uzatılması
      c. Emeğin Yoğunlaştırılması
Dördüncü Kesim. - Fabrika
Beşinci Kesim. - İşçi ile Makine Arasındaki Çekişme
Altınci Kesim. - Makinelerin İşsiz Bıraktığı İşçilerle İlgili Telâfi Teorisi
Yedinci Kesim. - İşcilerin Fabrika Sistemi Tarafından İtilmeleri ve Çekilmeleri.
          Pamuklu Sanayiinde Bunalımlar

Sekizinci Kesim. - Büyük Sanayiin, Manüfaktürde, Elzanaatlarında ve Ev Sanayiinde
          Yolaçtığı Devrim

      a. Elzanaatlari ile İşbölümüne Dayanan Eibirliğinin Ortadan Kalkması
      b. Fabrika Sisteminin Manüfaktür ve Ev Sanayii Üzerindeki Etkileri
      c. Modern Manüfaktür
      d. Modern Ev Sanayii
      e. Modern Manüfaktürden ve Ev Sanayiinden Büyük Modern Makine Sanayiine Geçiş.
           Fabrika Yasalarının Bu Sanayilere Uygulanması ile Bu Devrimin Hızlandırılması

Dokuzuncu Kesim. - Fabrika Yasaları. Bu Yasanın Sağlık ve Eğitim ile İlgili Maddeleri.
          Bunların İngiltere'de Yaygınlaşması

Onuncu Kesim. - Büyük Sanayi ve Tarım

BEŞİNCİ KISIM
MUTLAK VE NİSPİ ARTI-DEĞER ÜRETİMİ
519

519       ONALTINCI BÖLÜM. - Mutlak ve Nispi Artı-Değer
530       ONYEDİNCİ BÖLÜM. - Emek-gücü Fiyatında ve Artı-Değerde Büyüklük Değişmeleri
531
535
537
538
539
540
              I. İşgünü Uzunluğu ile Emek Yoğunluğu Değişmiyor. Emeğin Üretkenliği Değişiyor.
II. İşgünü Değişmiyor. Emeğin Üretkenliği Değişiyor. Emeğin Yoğunluğu Değişiyor
III. Emeğin Üretkenliği ve Yoğunluğu Değişiyor. İşgünü Uzunluğu Değişiyor
IV. Emeğin Süresinde, Üretkenliğinde ve Yoğunluğunda Aynı Anda Değişmeler
      (1.) Emeğin üretkenliğindeki azalmayla aynı anda işgününün uzaması
      (2.) Emeğin yoğunluğunda ve üretkenliğinde artmayla aynı anda işgününün kısalması
542       ONSEKİZİNCİ BÖLÜM. - Artı-Değer Oranı İçin Çeşitli Formüller

ALTINCI KISIM
Ü C R E T
547

547       ONDOKUZUNCU BÖLÜM. - Emek-gücü Değerinin ya da Fiyatının Ücrete Dönüşmesi
556       YİRMİNCİ BÖLÜM. - Zamana Göre Ücret
564       YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM. - Parça-Başı Ücret
573       YİRMİİKİNCİ BÖLÜM. - Ücretlerdeki Ulusal Farklılıklar

YEDİNCİ KISIM
SERMAYE BİRİKİMİ
579

579       G İ R İ Ş
581       YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Basit Yeniden-Üretim
595       YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - Artı-Değerin Sermayeye Dönüşmesi
595

605

608
615625
            Birinci Kesim. - Boyutları Gittikçe Büyüyen Kapitalist Üretim. Meta Üretimine Özgü Mülkiyet
          Yasalarının Kapitalist Elkoyma Yasalarına Geçişi

İkinci Kesim. - Gittikçe Artan Ölçüde Yeniden-Üretimin Ekonomi Politik Tarafından
          Yanlış Anlaşılması

Üçüncü Kesim. - Artı-Değerin Sermaye ve Gelire Ayrılması. Perhiz Teorisi
Dördüncü Kesim. - Birikimin Miktarını, Artı-Değerin Sermaye ve Gelire Orantılı Bölüşümünden
          Bağımsız Olarak Belirleyen Koşullar. Emek-gücünün Sömürü Derecesi. Emeğin Üretkenliği.
          Kullanılan Sermaye ile Tüketilen Sermaye Arasındaki Farkın Büyümesi.
          Yatırılan Sermayenin Büyüklüğü

Beşinci Kesim. - Sözde Emek-Fonu
629       YİRMİBEŞİNCİ BÖLÜM. - Kapitalist Birikimin Genel Yasası
629

638

646
658
665
665
671
681
685
690
703
704
705
705
706
706
706
707
707
708
708
708
714
            Birinci Kesim. - Sermayenin Bileşimi Aynı Kalırken, Birikimle Birlikte Emek-gücüne
          Duyulan Talebin Artması

İkinci Kesim. - Birikim İlerler ve Bununla Birlikte YoğunIuk Artarken, Sermayenin
          Değişen Kısmının Nispi Azalması

Üçüncü Kesim. - Gittikçe Artan, Ölçüde Nispi Artı-Nüfus Üretimi ya da Yedek Sanayi Ordusu
Dördüncü Kesim. - Nispi Artı-Nüfusun Farklı Biçimleri. Genel Kapitalist Birikim Yasası
Beşinci Kesim. - Genel Kapitalist Birikim Yasasının Örneklendirilmesi
      (a) 1846-1866 Arasında İngiltere
      (b) İngiliz Sanayi İşçi Sınıfırın Çok Düşük Ücret Alan Tabakası
      (c) Göçebe Nüfus
      (d) Bunalımların, İşçi Sınıfının En İyi Ücret Alan Kesimi Üzerindeki Etkisi
      (e) İngiliz Tarım Proletaryası
            (1.) Bedfordshire
            (2.) Berkshire
            (3.) Buckinghamshire
            (4.) Cambridgeshire
            (5.) Essex
            (6.) Herefordshire
            (7.) Huntingdonshire
            (8.) Lincolnshire
            (9.) Kent
            (10.) Northamptonshire
            (11.) Wiltshire
            (12.) Worcestershire
      (f) İrlanda

SEKİZİNCİ KISIM
İLKEL BİRİKİM
729

729       YIRMİALTİNCI BÖLÜM. - İlkel Birikimin Sırrı
733       YİRMİYEDİNCİ BÖLÜM. - Tarımsal Nüfusun Topraksızlaştırılması
751

      YİRMİSEKİZİNCİ BÖLÜM. - 15. Yüzyılın Sonundan Başlayarak Mülksüzleştirilenlere Karşı
          Kanlı Yasalar. Ücretlerin, Parlamento Yasalarıyla Düşürülmeye Zorlanması
760       YİRMİDOKUZUNCU BÖLÜM. - Kapitalist Çiftçinin Doğuşu
763

      OTUZUNCU BÖLÜM. - Tarımsal Devrimin Sanayi Üzerindeki Tepkisi.
          Sanayi Sermayesi İçin İç Pazarın Yaratılması
768       OTUZBİRİNCİ BÖLÜM. - Sanayici Kapitalistin Doğuşu
780       OTUZİKİNCİ BÖLÜM. - Kapitalist Birikimin Tarihsel Eğilimi
784       OTUZÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Modern Sömürgecilik Teorisi

D İ Z İ N L E R
795

797
797
807
809
810
812
819
821
835
837
838
      Kaynaklar Dizini
Yazarlar
Anonim Yapıtlar
Gazete ve Dergiler
Parlamento Raporları ve Öteki Resmi Yayınlar
Adlar Dizini
Yazınsal, İncilsel ve Mitolojik Adlar
Konu Dizini
Öteki Dillerdeki Sözcük, Terim ve Deyimler
Ağırlık, Uzunluk, Alan, Sığa ve Para Ölçüleri
Kısaltmalar


Özgün Formatıyla:
K A P İ T A L, Cilt: I
Sayfa başına gidiş