Viladimir İliç Lenin
Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları[Türkçesi: Lenin, Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları, Sol Yayınları, Ekim 1993, İkinci Baskı]

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir. kurcep@gmx.netİ Ç İ N D E K İ L E R

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM (1903-1904)

11 Programımızda Ulusal Sorun
21 Bund Ulusalcılığında Sonsöz
25 Stuttgart Enternasyonal Sosyalist Kongresi
28 Dünya Siyasetinde Alev Alabilecek Maddeler
36 Balkanlardaki ve İran'daki Olaylar
47 Enternasyonal Sosyalist Büro Toplantısı
50 Maksim Gorki'ye Mektup
52 Türk-İtalyan Savaşının Sonu
54 Kadetler ve Ulusalcılar
56 Yeniden Doğan Çin
59 Balkan Savaşı ve Burjuva Şovenizmi
61 Vehi Yazarları ve Ulusalcılık
63 Uygar Avrupalılarla Vahşi Asyalılar
65 Çin'de Partilerarası Kavga
68 Asya'nın Uyanışı
70 İşçi Sınıfı ve Ulusal Sorun
73 Geri Avrupa, İleri Asya
76 Letonya Bölgesi Sosyal-Demokratlarının Dördüncü Kongresi İçin Program Taslağı
76         Ulusal Sorun
80 Ulusal Sorun Üzerine Tezler
89 Yahudi Okulları İçin Ayrımcılık
92 RSDİP Merkez Yönetim Kurulu İle Parti Görevlilerinin 1913 Ortak Yaz Konferansında Alınan Kararlar
92         Ulusal Sorun Üzerine Karar
95 "Kültürde Ulusal" Özerklik
100 Kadetler ve "Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı"
103 Rus Okullarındaki Öğrencilerin Bağlı Oldukları Uluslar
107 RSDİP'nin Ulusal Programı
114 Ulusal Liberalizm ve Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı
117 Novoye Vremya, Reç ve Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı
119 Ulusal Sorun Üzerine Bir Konferans İçin Tezler
119         Ulusal Sorun
131 Avusturya ve Rusya'da Ulusal Programın Tarihine Katkı
134 "Ulusalcılık" Üzerine Birkaç Söz Daha
137 Kıdemli Yoldaşın "Ulusal Sorun ve Letonya Proletaryası" BaşlıklıYazısı Üzerine Başyazı
139 Ulusal Eşitlik Tasarısı
140         Yahudilere Hiçbir Yetki Tanınmayışını ve Köken ve
        Bir Ulusa Bağlılık Temeline Dayalı Sınırlamaları Kaldırmayı Öngören Tasarı
142 Ulusal Siyaset Sorunu Üzerine
151 Ulusal Eşitlik
154 Ulusların Eşitliği ve Ulusal Azınlıkların Haklarının Korunması Hakkında Tasarı

İKİNCİ BÖLÜM
(1914-1917)

159 İncelmiş Bir Ulusalcılıkla İşçilerin Yozlaştırılması
163 Ölü Şovenizm, Yaşayan Sosyalizm
171 Alman Sosyal-Demokrasisi ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı
172 Sosyal-Şovenistlerin Safsataları
178 Platonik Enternasyonalizmin Çöküşü
184 Sosyal-Şovenizme Karşı Savaş Üzerine
189 Yanlış Bir Bayrak Altında
191 Barış Sorunu
197 Devrimci Proletarya ve Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı
205 Enternasyonalist Sözlerin Gerisine Gizlenen Sosyal-Şovenist Siyaset
214

"Sosyalist Devrim ve Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı" Tezleri İçin Not

215

RSDİP Merkez Yönetim Kurulunun İkinci Sosyalist Konferansı İçin Hazırladığı Önerilerin İlk Şekli

218 Alman Şovenizmi ile Alman Olmayan Şovenizm
222

Junius Broşürü

229 Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm
229         1. Savaşa ve "Ata Topraklarının Savunulması"na Karşı Marksist Tutum
234         6. P. Kievski'nin Ortaya Attığı ve Çarpıttığı Öteki Siyasal Konular
247

Boris Souvarine'e Açık Mektup

252

1905 Devrimi Üzerine Konferans

253

İstatistik ve Sosyoloji

254         Ulusal Hareketlerin Tarihsel Geçmişi
255         Birinci Bölüm. — Birkaç İstatistik
255                 I
259                 II
261

Cumhuriyetçi Şovenistlerin Hileleri

265

RSDİP (B)'nin Tüm-Rusya Yedinci (Nisan) Konferansı

265

18. Ulusal Sorun Üzerine Söylev

270

19. Ulusal Sorun Hakkında Karar

272

10. Ulusal Sorun Konusunda Söylev

274

Fabrikalarla Alaylardan Seçilen Sovyet Milletvekillerine Buyrultu

277

Sosyal-Şovenistlerle Birlikte Enternasyonal, Sözümona Sosyalist Bir Konferans Toplanması Hakkında

279

Sosyal-Şovenistler ve Enternasyonalistler

282

Enternasyonalistleri Birleştirme Sorunu

285

Dış Siyasetin Sırları

288

Rus Devriminin Dış Siyaseti


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
(1917 - 1923)

293

Rusya'daki Ulusal Toplulukların Haklar Bildirisi

296

Halk Komiserleri Kurulunun, Yahudi Düşmanlığı Hareketinin Kökünün Kurutulmasına İlişkin Kararı

298

RKP (B)'nin Program Taslağı

298         5. Programın Ulusal İlişkiler Bölümü
299         6. Programın Ulusal İlişkiler Bölümü Son Taslağına Ek
300

RKP (B)'nin Sekizinci Kongresine Sunulan Parti Programı Hakkında Rapor

307 Afganistan Emiri Emanullah Hana Mektup
309

Amerikalı Bir Gazetecinin Sorularına Yanıt

311

Doğu Halkları Komünist Örgütlerinin İkinci Tüm-Rusya Kongresinde Söylev

323

"Universal Service"in Berlin Muhabiri Karl Weigand'ın Sorularına Yanıt

324

Emekçi Kazakların Birinci Tüm-Rusya Kongresinde Yapılan Konuşma

329

G. K. Orjonikidze'ye Telgraf

330

Hint Devrimci Derneğine

331 Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu Üzerine Tezlerin Ön Taslağı
339

Uluslararası Durum ve Komünist Enternasyonalin Temel Ödevleri Konusunda Komünist Enternasyonalin İkinci Kongresine Sunulan Rapor

345

Ulusal ve Sömürgesel Sorunlar Komisyonunun, Komünist Enternasyonalin İkinci Kongresine Sunduğu Rapor

351

A. Sultanzade'nin Doğuda Toplumsal Devrim Olasılıklarına İlişkin Raporu Hakkında Notlar

352

Komünist Enternasyonalin İkinci Kongresinin Ulusal ve Sömürgesel Sorunlar Komisyonu İçin Notlar

353

Doğu Halklarının Oturduğu Bölgelerde RKP(B)'ne Düşen Ödevler Konusunda RKP(B) Merkez Yönetim Kurulu Politbürosunun Karar Taslağı

355

Tüm-Rusya Merkez Yönetim Kuruluyla Halk Komiserleri Kurulunun, Dış ve İç Siyaset Konularında, Sovyetlerin Sekizinci Tüm-Rusya Kongresine Raporu

357

İşçi ve Köylü Milletvekillerinin Moskova Sovyeti Genel Kurulunda Konuşma

360

Azerbaycanlı, Gürcü, Ermeni, Dağıstanlı ve Dağlı Cumhuriyetindeki Komünist Yoldaşlara

363

Rus Komünist Partisinin Taktikleri Konusunda Komünist Enternasyonalin Üçüncü Kongresine Sunulacak Rapor İçin Tezler

363         1. Rus Sovyet Sosyalist Federal Cumhuriyetinin Uluslararası Durumu
364         2. Sınıf Güçlerinin Enternasyonal Safta Toplanması
366

Rus Komünist Partisinin Taktikleri Konusunda Komünist Enternasyonalin Üçüncü Kongresine Sunulan Rapor

368

Enternasyonal Proletaryaya Çağrı

370

G. I. Safarov'a

372

Moğolistan Halk Cumhuriyeti Temsilciler Kuruluyla Konuşma

374

Doğu Halkları Propaganda ve Eylem Konseyine Mektup

375

Militan Materyalizmin Önemi

377

Pravda'nın Onuncu Yıldönümünde

381

Ağırbasan Ulusal Şovenizmle Savaş Konusunda Siyasal Büroya Not

382

Observer ve Manchester Guardian Gazetelerinin Muhabiri Michael Farbman'la Görüşme

387 Az Olsun Temiz Olsun
391

Açıklayıcı Notlar
Sayfa başına gidiş