1 Mayıs
146. Sayı, Eylül-Ekim 2015


“Ne Olacak”cılık

      Önce devrimci teori ve ardından ideoloji öldürüldü. Sonra medyumlara, cinci hocalara inanılmaya başlandı. Özellikle eğitim görmüş kesimler, yaşadıkları sorunların “nedenleri”ni psikologlarla ararken, “ne olacağını” medyumlardan, cinci hocalardan öğrenmeye çalıştılar. 90’ların başları medyumların, cinci hocaların yükseldiği, her türlü hurafenin el üstünde tutulduğu, dinciliğin, tarikatçılığın, cemaatciliğin giderek yaygınlaştığı bir dönem oldu. Her sorunun, her sıkıntının, her derdin dermanı hocalarda, şeyhlerde, şıhlarda aranır oldu. Bu da dinciliğin yaygınlaşmasına ve siyasal islamın güçlenmesine yol açtı.
      “Allahın dediği olur”a, başa gelenlerin ve geleceklerin “alın yazısı” olduğuna ilişkin inanç siyasal islamcılığı iktidara doğru taşırken, bir tarafıyla maddeci (materyalist değil), bir tarafıyla pragmatist anlayışlar ve yaklaşımlar baş tacı oldu.
      Ne kadar “Allahın dediği olur”a, “alnımıza ne yazılmışsa o olur”a inanılırsa inanılsın, yine de “maddiyat”, “ahrette iman, dünyada mekan”ın ayrılmaz bir parçası olmayı sürdürdü.
      Bu “maddiyatçılık”, her ne kadar 80’lerin başlarında “bankerliği” keşfetmişse de, 90’ların ortasından itibaren borsanın keşfiyle birlikte “zirve” yaptı. Borsa, dolar ve altın, bu “iman sahibi” “maddecilerin” gözdesi olup çıktı. “Ne olacak bu memleketin hali”nden daha çok, “ne olacak bu borsanın hali” sorusu sorulmaya başlandı. Ama soru böyle de olsa, “maksat”, borsada hangi hisse senedinin fiyatının artacağını, hangisini almanın kârlı olacağını önceden bilmekti. Dünyada ve ülkedeki siyasal gelişmelerin borsa üzerindeki etkisi, siyasal gelişmelerin insanların ve ülkelerin geleceğindeki etkisinden çok daha fazla önemsenir oldu.

Bir Anımsatma:
Recep Tayyip Erdoğan
İç Savaşa Hazırlanıyor

      Aşağıdaki yazı, Kurtuluş Cephesi’nin Kasım-Aralık 2014 tarihli 141. Sayı’sında yayınlanmıştır. Bu yazının en önemli yanı, ilk kez Recep Tayyip Erdoğan’ın “iç savaş hazırlığı”na dikkat çekmekten öte, bu “iç savaş hazırlığı”nın nasıl yürütüldüğünü ayrıntılı olarak ele almasıdır. Bu “iç savaş hazırlığı” anlaşılmadan 7 Haziran seçimleri, seçim sonrasındaki gelişmeler ve nihayetinde 1 Kasım’da yapılması beklenen “tekrar seçim” anlaşılamaz. Bu nedenle bu yazıyı bir kez daha yayınlıyoruz.


Milliyetçi-Şovenist Bayrak Altında
1 Kasım Seçimleri

      2009’da yapılan “gizli” Oslo görüşmelerinin ardından yapılan ve Türkiye’deki siyasal sistemi “fiilen” değiştiren 12 Eylül 2010 referandumu, yine resmen ilan edilmiş bir ateşkes ortamında ve üstelik BDP’nin “boykot” kararıyla gerçekleştirildi. Ateşkes ve boykot kararı altında yapılan referandumdan AKP “zafer”le çıktı. Aynı ateşkes durumu 2011 genel seçimlerinde de sürmüştür.
      Böylece Recep Tayyip Erdoğan “taşın altına elini koyan” “barış yanlısı” ve “Kürt sorununu çözecek tek kişi” olarak lanse edilirken, arka planında her zaman PKK ile yapılan “gizli” görüşmeler ve buna bağlı olarak PKK’nin ilan ettiği ateşkesler yatmıştır.
      Tüm bu görüşmelere, “barış” propagandalarına karşın Recep Tayyip Erdoğan, her seçim döneminde “tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet”ten söz etmekten hiç kaçınmamıştır. Bu “motto”, 2007 seçimlerinde de, 2011 seçimlerinde de, son olarak 7 Haziran seçimlerinde de ve son olarak 1 Kasım “tekrar” seçimlerinde de Recep Tayyip Erdoğan’ın en gözde propaganda sloganı olmayı sürdürmüştür.

İllegalizmin Legalitesi
Legalizmin İllegalitesi

      İster legalden illegale, ister illegalden legale gidilsin, her durumda yapılanlar yalın bir “pratikçilik”tir. Ne de olsa, “özlemi duyulacak olan mücadele, mümkün olan mücadeledir, ve mümkün olan mücadele belli bir anda verilmekte olan mücadeledir”.
      Kısacası ortam ne gerektiriyorsa o yapılır. Gerilla savaşının niteliği, devrim mücadelesindeki yeri, rolü vb. bir tarafa bırakılır. “Eylem”, herşey haline gelir. Marksizm-leninizmde siyasal ajitasyonun ne olduğunun burada hiçbir önemi yoktur. “Nihai amaç hiçbir şeydir; hareket ise her şeydir”. Yapılan ve yapılması gereken, yalın bir “ajit-prop” söylem geliştirmektir. “Gerilla şubesi”nin eylemleri birer “yiğitlik”, “kahramanlık”, “fedakarlık” örnekleri olarak sunulur. Her “eylem”, mevcut düzenin zor ve şiddetine karşı verilmiş bir “yanıt”tır, egemen sınıfların suratına atılmış birer “tokat”tır.
      Bir yandan mevcut düzenin izin verdiği sınırlar içinde legal faaliyet yürütülürken, diğer yandan “gerillacılık”la itibar kazanılmaya çalışılır. Böylece de legal faaliyetlerin “amacı”, yeni ve daha çok “gerillacılık” yapmak gibi görünür, en azından o saflarda yer alanlar böyle düşünüp “algı”larlar.
      Legalistlerin “gerilla şubeleri”, ister silahlı devrimci mücadelenin, silahlı propagandanın prestij kazanması üzerine kurulsun, isterse özel amaçlarla kurulmuş olsun, her durumda kendi “anayollarından” bir sapmayı temsil eder. Kendi yollarından, yani legalizmlerinden sapma olduğu anlamında, bir süre sonra bu “gerilla şubeleri” işlevsiz, eylemsiz hale getirilir, kısacası kapatılır.

Devrimci Mücadelede
İlkellik ve Amatörlük

      İşte bu ortamda, tekil-bireysel “intihar eylemleri” ve ardından biri eylemci, diğeri yardımcı olan 2 (en çok 3) kişiden oluşan “otonom hücreler” keşfedildi. Gerilla savaşı politik kitle mücadelesi olmaktan çıktıkça, legal alanlardaki faaliyetler “kitle savaşı” olarak sunuldu. Bugüne kadar “öncü”yü savaştıranlar, artık “kitleyi” savaştırmaya karar verdiler. Böyle olunca da işler daha “kolay” hale geldi. Artık kendince “gerekli” malzemeye, maddi olanağa vb. sahip olan tekil eylemci ne kadar açık verirse versin “merkezi” yapıya uzanan bir operasyona neden olmuyordu. İşin içine “feda ruhu” eklenince, bu tekil eylemcinin ele geçirilmesi bile olanaksızdı. Yapılan tekil silahlı eylemler ile gerilla savaşı giderek birbirinden koptu.
      “Otonom hücreler”, kendi malzemelerini kendileri bulduğundan, bulunabilen her araçla eylem yapmak durumuna geldiler. Patlamayan elbombaları, kullanılamayan eski tip silahlar ve asıl olarak da herhangi bir askeri bakış açısına dayanmayan “eylemler” birbiri ardına yapılır oldu.
      Böylece “otonom hücreler”le birlikte bir kez daha başa dönüldü. Donanımın ilkelliği ve faaliyetin amatörlüğü ile “eylemin propagandası” (ki buna “silahların propagandası” da denilebilir) beraber ilerledi. En başarısız, en amatör silahlı eylemlerden bile bir “kahramanlık” çıkartılmaya başlandı. Yılbaşında Sultanahmet “intihar eylemi”nde olduğu gibi, merkezi örgütlenme bile şaşkınlığa düştü.
      Bugün silahlı devrimci mücadele tarihinin en zor dönemlerinden geçmektedir. Bu zorluk sadece düşmanın gücünden değil, aynı zamanda gerilla savaşından uzaklaşmayla kendini göstermektedir. Tekil-bireysel eylemler yüceltildikçe, ülke çapında, merkezi bir gerilla savaşını örgütlemek bir o kadar zorlaşmaktadır. Tekil-bireysel eylemlerin “kahramanlığı” karşısında, ülke çapında merkezi bir gerilla savaşının örgütlenmesinin gerektirdiği zamansal gereklilikler birbiriyle çelişir oldu. Türkiye silahlı devrimci mücadelesinin geleceği bu çelişkinin aşılmasına bağlıdır. Bu da “silahların propagandası”nın yerini silahlı propagandanın almasıyla olanaklıdır.

Syriza’yı Uyduramadık
Podemos Verelim!

      Daha dün, 2011 seçimlerinde “Boyun eğmeyen 500 bin kişi arıyoruz” diye ortaya çıkanların, bugün binde 3 oy alınca “seçimler fazla da önemli değildir” türünden bir “muhabbete” yönelmesi kendi oportünistliklerinin dışavurumundan başka bir şey değildir.
      Hiç tartışmasız, seçimler, Engels’in sözüyle “genel oy hakkı”, “işçi sınıfının olgunluğunu ölçmeyi sağlayan göstergedir. Bugünkü devlet içinde bundan daha çok hiçbir şey olamaz ve hiçbir zaman da olamayacaktır.” Diğer bir ifadeyle, seçimler, siyasal bir olaydır ve seçim sonuçları da yaşanılan somut koşulların seçmenlerin bilincine nasıl yansıdığını, daha da önemlisi nasıl yansıtıldığını ortaya koyan bir göstergedir. Seçimlere bunun ötesinde anlamlar yüklemek ne kadar anlamsızsa, seçimlerden bir şeyler bekleyenlerin beklemiyormuş gibi söylem tutturmaları da o kadar anlamsızdır.
      Dışarıdan, özellikle de ülkemiz “sol”undan bakıldığında, Syriza, daha dün “radikal sol” bir partiyken, şimdi tam anlamıyla “uzlaşmacı”, “düzen içi” bir partiden başka bir şey değildir. Buna rağmen Yunan halkının “teveccühü” belli ölçüde azalmışsa da, sürmektedir. “Bizim” dışarıdan bakarak “kolayca” gördüğümüzü, “iç savaş deneyimine sahip” Yunan halkının görememesi anlaşılmayan tek şey gibi görünmektedir. Yine de açık gerçek, legalistlerimizin bunu anlamayı hiçbir zaman başaramayacaklarıdır. Devrim (isterse sosyalist devrim olsun) mevcut düzenin sınırlarının aşılması ve düzenin topyekün yıkılması iken, seçimler ise, mevcut düzenin sınırları içinde ve kurallarıyla oynanan bir oyundur. Devrim kaçkınlarının bunu anlaması olanaksızdır.
      Yine de “daima anlamsız şeylere yapışıp kalan, haris elleriyle toprakları kazarak define arayan ve bir solucan bulunca sevinen dar kafalılar, bütün ümitlerini kaybetmiyorlar” (Goethe). Eğer Syriza olmadıysa, “hayırlısıyla” sırada İspanya ve Podemos var.

Ernesto Che Guevara

TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ SAVAŞÇILARI
Serdar Soyergin
Levent Ertümer, Faruk Açil
Ziya Erdönmez

Devrimci Gençlik

Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik Bunalım III
Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik Bunalım
Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik Bunalım-II
Laiklik ve Şeriatçılık Üzerine
Eriş Yayınları-Kredili Yaşam Mutluluğu...
Kesintisiz Devrim II-III
Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz
Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadınlar